هومن عجب کونی داری هومن

این خاطره ای که براتون می نویسم بدون هیچ کم و کسری عین حقیقته.تو زمان بچگی با دوستام و پسر عموهام خیلی با هم حال میکردیم و همش خونه همدیگه بودیم و هر فرصتی که جور می شد با هم سکس میکردیم من هم از کردن لذت می بردم هم از دادن.این ماجراها گذشت و کم کم بزرگ شدیم و قطع شد.تو این مدت من خیلی ها رو کردم ولی کون نداده بودم حقیقتآ بدم نميومد یکی منو بکنه.اینو یادم رفت بگم شغل من جوریه که باید هر از 3 یا 4 ماهی برم خارج از کشور.دقیقآ پارسال با دوستم رفتیم سفر یه هتل توپم گرفتیم.تو رستوران هتل سر میز که نشستیم گارسون اومد و پذیرایی کرد به من که نگاه کرد لبخند زد و یه چشمک بهم زد.معلوم بود از من خوشش اومده.منم جلوی دوستم چیزی نگفتم چیزی نگذشت که اقای گارسون با غذا اومد. بازم با نگاهش منو ور انداز کرد.وقتی که غذا رو گذاشت رو میز بهمون گفت اگه چیزی لازم داشتین بهم بگین ما هم گفتیم باشه مرسی. وسط غذا خوردنم اومد و گفت اگه کاری داشتین من در خدمتم.بعد از غذا هم موقع بیرون رفتنم گفت اگه چیزی لازم داشتین شماره رستورانو بگیرین و بگین با کارمند 13 کار دارین من سریع میام خدمتتون.تو راهرو هتل دوستم گفت بیا بریم استخر هتل یه کم شنا کنیم من گفتم تو برو من خسته ام میرم یه دوش میگیرم و استراحت میکنم.تو حموم صورتمو تراشیدم بعد موهای کیرم و کونم که البته خیلی کم بود تراشیدم و شدم یه کون صاف و سفید خودمم از کونم خوشم اومده بود.اومدم رو تخت دراز کشیدم که دوستم به موبایلم زنگ زد و گفت تو که خسته ای من تو استخر با یکی دوست شدم و میریم یه گشتی بزنیم.همینطور که رو تخت بودم یادم به گارسونه افتاد زنگ زدم به رستوران و گفتم کارمند 13 رو میخوام گوشیو گرفتو وقتی فهمید از اتاق ماست خیلی با خوشحالی گفت در خدمتم منم گفتم یه قهوه میخوام.چند دقیقه بعد در زدن منم با شورتو زیر پوش بودم درو باز کردم با خنده اومد تو وقهوه رو گذاشت رو میز و نشست رو مبل.منم نشستم رو تخت.هی با نگاهش منو میخورد و گفت اندام خوبی داری منم یه لبخند زدم قلبم به تاپ تاپ افتاده بود.من از ماساژ خیلی خوشم میاد.ازم پرسید کاری نداری برات انجام بدم؟منم گفتم یه ماساژور خوب میخوام.چشاش یه برقی زدوگفت من خودم ماساژورم ویخوای ماساژت بدم؟منم از خدا خواسته گفتم اره.البته فکر میکردم خالی میبنده ولی وقتی دست به کار شد فهمیدم که راست میگه.خلاصه خوابیدم رو تخت و اومد شروع کرد به ماساژ.از بالا اومد به پایین وای که چه حالی میدادهمه بدنم شل شده بود اونم داشت از مالیدن بدن ابدار و سفید من لذت میبرد.اومد پایین تا رسید به کیرم هی مالیدش و مالیدش واای که چه لذتی داشت.کیرم شده بود عین سنگ.بعد دستشو کرد تو شرتمو کیرمو در اورد و مالیدشو یه نگاهی به من کرد و بعدهومن یدفه کیرمو کرد تو دهنشو شروع کرد به خوردن چه خوردنی جوون.پیش خودم گفتم زهی خیال باطل من فکر کردم بعد از سالها یه کونی میدم ولی مثل اینکه این می خواد من بکنمش.به خودم گفتم بد چیزی هم نیست میکنمش.خلاصه بعد از اینکه خوب کیرمو خورد سرشو بلند کردو گفت زیر پوشتو در بیارو بر گرد تا پشتتم ماساژ بدم.منم که عشق ماساژ سریع در اوردمو برگشتم تمام تنم مور مور میکرد.اونم به سرعت دست به کار شد و از بالا اومد تا رسید به اصل مطلب.دستشو که گذاشت رو کونم دلم ریخت شروع کرد به مالیدن منم مثل خر حال میکردم با دستش زیر لگنمو فشار داد رو به بالا تا شورتمو بکشه پایین منم کونمو دادم بالا تا درش بیاره.وقتی که منو کاملآ لخت کرد تمام حواسش به کونم بود و دیگه کیرمو فراموش کرده بود منم که بدم نمیومد.خوب لمبه هامو مالید و از هم بازشون میکردو دیگه اخ و اووخش در اومده بود منم داشتم دیوونه میشدم.بی وجدان کارشو خوب بلد بود.اینو بگم که طرف ایرانی نبود و با زبون نیمه انگلیسی به هم میفهموندیم.انقدر با کونم ور رفت که کونم حسابی حال اومده بودو فقط منتظر یه کیر بود.یه لحظه دیگه دستاشو رو کونم حس نکردم تا اومدم بر گردم تن داغ وحشریشو رو کمرم حس کردم وای خوابید روم.داشتم به اون چیزی که منتظرش بودم میرسیدم که یه دفعه یه چیز سفت و درشت و داغ رو رو کمرم بالای قاش کونم حس کردم که چه توپ بود.کارشو خوب بلد بود ادمو زجر کش میکرد.دم گوشم گفت بکنمت؟با اشاره سر گفتم اره.اونم مثل یه بچه حرف گوش کن کیر خوشگلشو گذاشت لای پام وای که چه حالی میداد بعدش یه تف گنده انداخت لای پامو شروع کرد به عقب و جلو کردن وای کیرش خیلی باحال بود داغ بود.یه کم که لا پایی منو کرد بلند شد و لای کونمو باز کرد جوری که داشت پاره میشد .گفت بکنم توش منم بدون معطلی گفتم بکن.دوباره تف زدو بعد کیرشو گذاشت دم سوراخم یه کم که فشار داد تازه فهمیدم که کیرش چقدر کلفته.ولی لذتش بیشتر از دردش بود خلاصه کیر خوشگلشو فشار بیشتری داد وسرش رفت تو سوراخ کونم یه کم عقب و جلو کرد وقتی به خودم اومدم دیدم کیرش تا ته تو کونمه.کیرش هم کلفت بود هم سفت.تند تند تلمبه میزد . بلند شد و گفت که چهار دست و پا بشم منم شدم و کونمو حسابی دادم عقب دوباره کیر باحالش دم سوراخم بود با این تفاوت که ایندفه خیلی راحت تا ته رفت تو کونم. این مدلی هم منو کرد بعش خوابید و ازم خواست بشینم رو کیرش منم که حرف گوش کن هستم نشستم رو کیرش ایندفه واقعآ تا ته رفت تو کونم جوری که تخماشو رو سوراخم حس میکردم دلم میخواست تخماشم بکنه تو کونم ولی نمیشد.اینبار من دلم یه مدلی کشید اونو وا داشتم کنار تخت خودمم خوابیدم لبه تخت پاهامو جمع کردم تو سینم سوراخم پریده بود بیرون کیرشو که گذاشت رو سوراخ کونم دلم ریخت فقط کافی بود کمی فشار بده تا کیر لذیذش بره تو کون من که همین کارم کرد.الان که دارم اینارو می نویسم کونم و کیرم داره مور مور میکنه.خوب که انجوری منو کرد کیرشو در اورد رفت شستش و اومد اوردش دم دهنم منم روشو زمین ننداختم و دهنمو باز کردم اون خوشمزه رو خوردم.لا مصب خیلی حال میداد اونم خر کیف شده بود.گفت ابمو بریزم تو دهنت؟کفتم نه یه کم که براش ساک زدم یه دفعه کشیدش بیرون و منو برگردوند و با عجله حلش داد تو کونم چند ثانیه بعد تمام ابش تو کونم تلمبه شده بود.همینجور بی حال روم خوابیده بود کیرش کوچیک شده بود و یواش یواش از تو سوراخ کونم اومد بیرون وای که چه حالی داد.واقعآ یه سکس کامل و توپ بود.بعدشم اون دمرو شد و من لای پایی اونو کردم ولی انصافآ کون دادنم بیشتر حال داد.قبل از رفتنش شمارشو بهم داد و مال منم گرفت تا همدیگرو باز پیدا کنیم.الان تو این مدت با هم باز سکس داشتیم و خیلی با حال بوده اینبار که ببینمش میخوام براش ساک بزنم و ابشم بخورم.نوشته: هومننوشته: هومن