پسرا کون هم میزارن

اولین خاطره ای که دارم توی شهوانی می‌نویسمنمیدونم دارم کار درستی می کنم یا نه من پسرم و الان ۱۹سالمه و قبلا فقط با یک نفر سکس میکردم که اونم فامیل درجه دو بود همه ی اشخاصی که میگم پسرنتقریبا اوایل سال ۱۴۰۰ بود که فامیلای زن دایی ام اومده بودن شهرمون هنوز یک هفته نبود که از سال گذشته بود و من از قبل تجربه سکس داشتم و قبلا پلمپم باز شده بودامیر (اسم اصلیش نیست ولی خیلی نزدیکه به اسم واقعی اش)گفت حالا که پسر خاله اش اومده از زنجان بریم بالا پشت بوم بشینیم ویکم صحبت کنیممنم که حال نداشتم قبول کردم چون از پسر خاله اش خوشم میادمن و امیر رفتیم بالا منم گیتارم رو اورده بودم و قبل این که پسر خاله اش بیادبهم گفت ادواردو(اسمم نیست) وقتی ممد اومد من فیلم سکسی میزارم ببینیم ری اکشن ممد چیهگفتم خوب فکریهچون دوست داشتم لخت ممد رو ببینمکه ممد اومد و من شروع کردم به گیتار زدن و امیر هی به منمیگفت بسه بابابعد با چشماش جوری که ممد نفهمه اشاره میکرد شروع کنمنم با چشم میگفتم خودت شروع کن که امیر گفت بریم زیر پتو و بعدش مارو به زور برد زیر پتو چون یکم هوا سرد بود همین که رفتیم زیر پتوامیر توی موبایلش فیلم گذاشت و داد دست ممد و بعد چند دقیقه هی داشت با خودش ور میرفت منم هی نور گوشی رو مینداختم رو کیرش که ببینم چه شکلیه بعد دستش رو میزاشت رو کیرش که نبینیم مامن کلا بخام سیخ میکنم نخام نمیکنمسلیقه سکسیه امیر و ممد تقریبا یه جور بود زن تپل با کون کس تپل من به شدت بدم میومدتو همین حین که ممد داشت جق میزد هی با دستش میومد کون منو میمالید فشار میداد میگفت وای ادوارد چقد کون نرمی داری می ی بکنیمگفتم نه ولی خیلی دوست داشتم بدم بعد از کلی التماس که ما جوونیمبده لذت ببریم کلی ثواب میکنی و اینابعد کلی التماس گفتم خب اینطوری که نمیشهممد گفت برو کونت رو بشور بعد چندتا متکا بیار که یکی بزاریم زیر شکمت که کونت بیاد بالا یکی ام بزار زیر سرتمنم رفتم پایین و دستشویی شستم خودم رو کامل خالی کردم حتی انگشت کردم ببینم خالیه که دیدم هیچی نیستو چندتا متکا اوردم رفتم بالا در این زمان تو کونم عروسی بود که میخام بعد از چند ماه یا سال میخام بدم چون لذت خاصی دارهبعد که رفتم بالا دیدم اماده شدن تا بکننممنم هم استرس داشتم هم شوق که حال بین این دوتا شده بود ترسدو لذتبعد ممد متکا هارو گرفت ازم و گفت بخاب و شلوارم رو کشید پایینراستی قبل از این شب من برای امیر ساک میزدم و قبلشم بدم میومداما الان نهبعد گفتم فیلم بزار و گذاشت و اون چیزی که تو سلیقه شون بود رو اول گذاشت بعد من عصبانی شدم که یعنی چی دارید میکنید بعد فیلمی کو دوست دارید میزارید من نیستم اصلا😤بعد ممد گفت باشه بابا بده بهش خودش انتخاب کنهبعد امیر گفت شارژ نداره گوشیمو ورداشت بردش و ممد یه تف زد دم سوراخم و بعد کیرش رو گذاشت دم کونم چون هوا سرد بود گرمای کیرش زیاد نبود و اونجوری که دوست داشتم نشد بعدش واش اروم کیرش رو هل داد تو کونم اولش یکم درد داشت بعد یهو سفت کلشو کرد تو کونم بعد منم کونمو بین شل و سفت کردن داشتم ارومش میکردم با عصبانیت گفتم عن اقا گفتم اروم بعد گفت ببخشید چیزی نشد حالاگفتم پدر سگ کیر تو که چیزیش نمیشه کون من پاره شدبعد کشید بیرون گفت تو واس امیر ساک زدی مال منم بزن روون تر برهمنم کیرشو کردم دهنم و یکم که خوردم کشید بیرون کرد تو کونم اه چه کیفی میداد نمیتونم بگم برید بدید ببینید چطورهبعد از اینکه یکم کونم جا باز کرد تلمبه هاش سریع تر شد معلوم بود که قبلا یه نفر رو کرده بعد بهمگفت که ادوارد تو قبلا دادیگفتم به توچهگفت این کون معلومه پلمپش باز شده بگو کی کردتتگفتم از تو ام معلومه اول بارت نیست کون میکنی گفت ارهگفت پس زر نزن حالتو ببر منم مثل ابشار نیاگارا از کونم آب هایی که شسته بودم میریخت بیرونبعد به امیر گفتم نزن کونی میخام بکنیم گفت من نمیتونم بکنم گفتم چراعن من به خاطر کیر تو خودم رو شستم گفت بعدا میکنم گفتم گه نخور باید بکنیم که بعد چند دقیقه تلمبه زدن ممد کیرشو در اورد بعد ابش رو ریخت رو کمرم اخرم امیر نکرد منو براش ساک زدم و تا ابش بیاد بعدش رفتم خدا رو شکر کردم که دادم و واقعا نیاز داشتمفرداشم همین دو نفر برام نقشه چیده بودن که خواستید براتون مینویسم باینوشته: ادواردو