ویلا با ژیلا که میگن ااینجوریه

سلام من دفعه اولمه که دارم داستان می‌نویسم پس ممنون میشم زیاد گیر ندیدسلام اسم من عرشیا و 16سالمه تعریف از خودم نباشه بدن خوبی دارم و عاشق اینم که چند نفر بریزم سرم اینقدر منو بگان تا دلو رودم بریزه بیرون این داستانی که میخام براتون بنویسم برای حدوداً یه سه ماه پیشه یه روز همینطوری داشتم داخل داستانی سایت می‌گشتم گفتم این سایت که خوبه امنم هست اومدم یه اکانت برای خودم دیگه بعدش گذشت تا چند روز اومدم رفتم داخل سایت دیدم خیلی داخل سایت پیام اومده همشونم درخواست گایدن بنده رو داشتن منم حشرم زد بالا بینشون گشتم دیدم یکیشون خوش تیپه رفتم بیوشو خوندم دیدم پولدارم هست جواب پیامشو دادم بعدشم رفتیم داخل تلگرام با گپ زدیم بلاخره باهم صحبت کردیم گفت اسمش محمد 18سالشه و کیرشم گفت 15سانته منم با خودم گفتم که دفعه اول زیاد به کونم فشار نیارم بلاخره یه چند روز گذشت قرار گذاشتیم برای دو شنبه گفت من یه ویلا دارم می برمت اونجا رفتم سر قرار سوار ماشینش شدم . تمام مدت فکر میکردم یه پسر رشته و عکس دیگران برداشته اما با دیدنش خیلی حال کردم خیلی خوشتیپ بود بدنشم رو فرم از منم یه پنج شیش سانت بلند تر بود بلاخره سوار ماشینش شدم تا سوار شدم گازشو گرفت با تمام سرعت داشت گاز میداد خیلی حرف زد داخل مسیر و هی قربون صدقم میرفت منم از خدام بود بعد از یه ربع رسیدیم خونش سریع پارک کرد ماشینی اومد در خونه رو باز کرد منو فرستاد بالا منم وارد خونش شدم منو به سمت اتاقش فرستاد اتاقش بزرگ بود کافشنمو در آوردم تا اینکه دید من کافشنمو در آوردم چسبید بهم لبشو گذاشت رو لبم یه جور لب گرفت که فکر کردم که داره دلو رودم و می‌کشه بالا بدنمو می‌مالید خیلی داشتم تو اون حالت حال میکردم یهو ولم کرد گفت لباستو درار من لباسمو در آوردم اونم همینطور از روی شلوار دیدم کیرش راست شده اول فکر میکردم کوچیکه بعد برگشت به سمت پشت به من ایستاد شلوارشو در اورد منم لباسو شلوارمو در اورد با شورت نشستم وسط اتاق اونم بعد از اینکه شلوارشو در اورد برگشت ترفم . یهو حیرت زده شدم اون داخل تلگرام گفته بود کیرش 15سانت بیشتر نیست قبل از اینکه من حرفی بزنم کلمو آورد نزدیک درجا کیرشو کرد تو دهنم کیرش خیلی بزرگ بود حدودا 20.22سانت میشد کیرش از لحاظ قطرم نگم براتون انگار دهنم تا آخر جر داده باشن اول سر کیرشو گذاشت دهنم یکم یکم برای ساک زدم بعد کیرشو از تو دهنم در اورد منو رو شکم خابوند زمین بعد نشست روم دیدم یه جعبه در اورد یه چیزی ازش در اورد فهمیدم که کاندوم با خودم گفتم بهتر با کاندوم بهتره کاندومو گزاشت روی کیرش بعدشم یه کیف کناره بود آورد و روغن بچه از داخل اون کیف در اورد اولین بار که دیدم دیدم کامل پر بود در روغن باز کرد دیگه همه جا پاشید روغنو رو کیرش رو کونم مخصوصاً رو کونم خیلی ریخت بعد گذاشت کنار شروع کرد مالیدن کونم بعد از یکی دو دقیقه کیرش که احساس میکردم خیلی بزرگ شده رو گذاشت رو سوراخم من چون یک هفته بود باهم صحبت میکردیم بیشتر جق میزدم تو این یه هفته که با اون آشنا شدم گفتم به کونم اصلا دست نزنم تنگ بمونه که بیشتر حال کنم با خودم فکر نمی‌کردم گیره یه آدم کر کلفتی مثل این بیوفتم خاب برسیم به خود داستان سر کیرشو گذاشت روی سوراخ کون تنگم که حسابی روغن مالیده بود بعد دستاشو از زیر دستام رد کردو گذاشت بالای سرم بعدش بهم گفت آماده هستی منم تا میخاستم بگم آره کیرشو تا ته کرد توم اول چون کونم خوب باز نشده بود کیرش تا آخر نرفت توم اما با این حال اینقدر کیرش گنده بود که احساس کردم از وسط جر خوردم خیلی کونم درد میکرد جوری درد میکرد که نمی‌تونستم حتی جوم بخورم نفسم بند اومده بود اونم داشت با تمام توان فشار میداد داخلم یکم دیگه فشار داد بعد یهو احساس کردم یه صدای تق محکم از توی کونم اومد خیلی ترسیدم فکر میکردم رودم پاره شده کیرشو سریع از تو کونم در اورد در دستش محکم زد روی کونم جوری که صداش داخل کل خونه پیچید بعدش گفت اینقدر تنگی که کاندوم پاره شد از دوباره یه کاندوم دیگه در اورد بعد رو آن بر داشت بعد یکم روغن مالید تا اومد ت یکمی جوم بخرم تا از زیرش در برم از دوباره منو گرفت ایندفعه دیگه حرفی نزد یهو تا ته کرد توم ایندفعه کیرش تا ته رفت توم اینقدر کیرش بزرگ بود و اینقدر درد داشتم که از درد نه میتونستم تکون بخورم نه میتونستم حرفی بزنم فقط میتونستم درد بکشم یه چند دقیقه کیرشو همینطوری توم نگه داشت بعد شروع کرد به تلمبه زدن کیرشو تا ته در میآورد بعد تا ته میکرد توم به جز اینکه خیلی حال میداد خیلی هم درد می‌گرفت دیدم که خیلی دردم داره میگیره بهش با التماس گفتم (داگی داگی لطفاً بگا)کیرشو در اورد گفت باشه عشقم منم چون فکر میکردم داگی کم تر درد داره داگی وایسادم اونم پاشود یکم روغن از دوباره مالید بعدش کیرشو کرد توم از دوباره منم چون از دوباره خیلی دردم گرفت دستور پام شل شدو افتادم اونم ول نکرد منو همینطوری یک سره داشت تلمبه میزد بعد از یه ربع گیدن یکم وایساد بعد کیرشو در اورد منو به پشت خابوند پاهامو محکم گرفت از بین دستش رد کرد بعد گذاشت روی شونش بعد کیرشو از دوباره کرد توم ایندفعه سریع تر تلمبه میزد منم از درد زیاد نمی‌تونستم تکون بخورم بعد از چند دقیقه بازم از داخل کونم یه صدای بلند تق شنیدم اما درد نمیزاشت چیزی بگم اونم بیخیال داشت تلمبه میزد بعد از چند دقیقه دیگه چیزی هست نمی‌کردم یه خورده که گذاشت بدنم لرزید بعدشم ابم اومد اونم یهو تا ته کیرشو کرد یه یکی دو دقیقه همینطوری موندش بعد کیرشو در اورد اونوقت فهمید که کاندوم پاره شده منم که دیگه حال نداشتم همینطوری رو زمین افتاده بودم ابمم ریخته بود روی شکمم بلندم کرد منم آروم بلند شدم اینقدر کونم درد میکرد که نمی‌تونستم درست راه برم منو برد تا دست شویی گفت خودتو تمیز کرد منم داخلمو تمیز کردن و آبشو سعی کردم پاک کنم اینقدر کونم درد میکرد که نمی‌تونستم انگشتمو بکنم توم خیلی درد داشتم از دست شویی در اومدم دیدم نیست سریع دویدم رفتم اتاق تا سریع لباسمو بپوشم در برم درو که باز کرد دیدم اونجاست دیدم داره با دست مال کیرشو پاک می‌کنه اومد جلو تر یه چند تا دستمال کند داد به من گفت ابتو از رو شکنت پاک کن منم گرفتم شروع کردم به پاک کردن ابم از رو خودم جای دستمال کاغذی رو گذاشت زمین خودش از اتاق رفت بیرون منم فرصتو قنیمت شمردم شروع کردم به لباس پوشیدن سریع شلوارشو شورتمو پوشیدم داشتم دکمه های لباسمو می بستم که اومد داخل گفت داری چی کار میکنی داشتیم تازه شروع میکردیم که منم بهش گفتم خیلی دیرم شده باید برم خونه یکم خواهش تمنا کرد گفت بمون منم برای بهانه آوردمو گفتم نمیتونمو از اینجور چیزا اونم راضی شد گفت دفعه بعدی بهتر میگایمت اونم سریع لباس شلوارشو پوشید بازم قبل از اینکه راه بیوفته منو یکم نشوند گفت یکم برام ساک بزنی اونم همینطوری که داشت لباسشو میپوشید براش ساک میزدم بعد از یه ربع الکی طول دادن راه افتادیم منو تا نصف راه رسوند منم میترسیدم بفهمه خونم کجا که نکنه یه بار بیاد برای باج گیر گفتم بقیه راه رو میرم بازم خواهش تمنا کردو گفت زیاد دور نشدیم بیا بازم بریم یکم دیگه حال کنیم منم دیگه سریع از ماشینش پیاده شدم خداحافظی کردم گفتم بمونه بعدا از ماشین که پیاده شدم دیگه پشتم نگاه نکردم یک سره سریع رفتمو ازش دور شدم سریع رفتمو رسیدم خونه چون شب شده بود .میدونستم مادرو پدرم خونه نیستن چون گفته بودن میخان برن دکتر منم سریع رفتم خونه رسیدم خونه سریع پریدم داخل دستشویی تاخودمو خوب تمیز کنم بعد یه ربع اومدم بیرون خودمو حسابی تمیز کردم اما کونم خیلی خیلی درد میکرد انگشتمو بردم طرف کونم ببینم کونم گشاد شده چون خیلی کونم درد میکرد نتونستم خوب کونمو پاک کنم فقط کونم یه آب زدم اومد بیرون خاب حالا رد شدیم از اینا انگشتمو بردم طرف کونم ببینم چقدر کونم باز شده دیدم به جز اینکه کونم باز شده حسابی جر خورده با خودم گفتم این همون کونیه که به زور مداد میتونستم بکنم توش الان نگاه دستم راحت می‌ره تا ته میاد بیرون بعد از اون ماجرا اون اکانت پاک کردمو کلن گفتم ول کنم این قضیه رو الان فقط شده یه خاطرهممنون از اینکه داستانمو خوندید این داستان واقعی و واقعاً کونم جر خورد سر این داستان ممنون از اینکه داستانمو خوندیدنوشته: عرشیا