این ترنس ما فقط خشن دوست داره

سلام من محمدم ۲۰ سالمه و تهران با خانوادم زندگی میکنم و گیم به خاطر سفید بودنم و موهای طلاعیم و چشای سبزم از ۱۵ سالگی بچه های مدرسه دنبال کونم بودن تعدادیشونم موفق شدن ولی این داستانم مربوط میشه به سکسم با یه ترنس خوشگلیه روز که داشتم توی هورنت(برنامه گی یابی)میگشتم دیدم یه دختر بهم پیام داده عکسش رو که بزرگ کردم دیدم ترنسه و انقدر خوشگله که از دور انگار که دختره یکم که چت کردیم فهمیدم ۲۱ سالشه و ۱۸۰ قدش و بخاطر قرص هایی که خورده سینه داره و هیکلش زنونه شده اما گفت عمل نکرده و یه کیر ۱۸ سانتی داره و کارش اصلا همینه که با پسرا سکس میکنه و پول میگیره ولی گفت از تو نمیگیرم و ازت خوشم اومده و اگه دوست داشته باشی رل بزنیم منم یکم ترسیده بودم و نمیدونستم چی کار کنم تا اینکه دعوتم کرد خونش منم حسابی به خودم رسیدم و شیو کردم رفتم دم در خونش و زنگ زدم به گوشیش و اومد در رو وا کرد و رفتیم تو یه کوچولو باهم صحبت کردیم و اون اصلا خجالتی نبود جاش من کلی استرس داشتم اومد جلو و گفت به ما لب نمیدی؟ منم که از خوشگلی این بشر مونده بودم خودش لبم رو گرفت و شروع کردیم کلی با لب و گردنم ور رفت و من رو به اوج رسوند بعد گفت لباساتو در بیار همینجوری که داشتم لباسام رو در میاوردم اونم لباساش رو در اورد و دیدم یه سینه کوچیک اما به شدت خوش فرم داره که حسابی حشری شدم اومد جلو گفت بخورش و منم شروع کردم خوردن و اونم اه میکشید و با کیر و گردن و گوشام ور میرفت گفت حالا بلند شو برو خودت رو خالی کن منم رفتم و برگشتم دیدم لخت خابیده رو تخت و یه کیر دراز دستشه بهم گفت چه جور سکسی دوست داری گفتم با خشن بیشتر حال میکنم گفت اوکی شروع کرد به میک زدن گردن و گوشم بعد اروم اروم رفت پایین و شروع کرد با زبون سوراخ کونم رو لیس زدن سوراخ کونم شل شل شده بود و زبونش رو میکرد تو و در میاورد بلند شد و کیرش رو گذاشت رو سوراخم خیلی اروم اروم حل میداد تو خیلی حرفه ای بود اولین بارم بود که انقدر دردم کم بود اما تا ته نتونستم تحمل کنم واقعا بلند بود و اونم اسراری نداشت که حتما تا ته فرو کنه شروع کرد تلمبه های اروم زدن و منم فقط داشتم اهههه میکشیدم که اومد روم خوابید و گردن و دهنم رو گرفت و تلمبه هاش تند و تند تر شد جلو دهنم رو گرفته بود و نمیتونستم اههه بکشم تا شاید یکم دردش کم بشه از اون طرفم دیگه داشتم احساس خفگی میکردم کیرش رو در اورد و گفت حالا داگی شو و سرت رو بزار رو تخت انجام دادم و بعد کیرش رو دوباره کرد تو و گفت مطمئنی خشن؟ گفتم اره.پاش رو گذاشت رو سرم و شروع کرد تند تلمبه زدن واقعا داشتم جر میخوردم دیگه کیرش تا ته میرفت تو و تخماش که میخورد بهم رو حس میکردم کیرش رو در اورد و گفت فتیش پا داری گفتم پاهای خوشگل تو اره(سایز پاش ۴۱بود)پاش رو از رو سرم برداشت و گذاشت کنار صورتم و من شروع کردم بوسیدن و لیس زدن اونم با انگشتش با سوراخ بازم ور میرفت و اسپنک میزد بعد گفت برگرد و پات رو بده بالا انجام دادم و شروع کرد تلمبه و صورتش رو اورد جلوی صورتم و با دستش فکّم رو گرفت و فشار داد دهنم باز شد و تف انداخت تو دهنم خیلی جذاب نبود برام ولی تو اوج لذت عنم بهم میداد میخوردم یکم دیگه ادامه داد و گفت داره ابم میاد گفت میخوری؟ گفتم نه. در اورد و ریخت رو کل بدنم و صورتم منم از موقعیت سو استفاده کردم و کیرم که داشت منفجر میشد رو گرفتم یه دستم و سینه های اون رو یه دست دیگم یکم که یا کیرم ور رفتم ابم اومد و ریختم رو بدنم یکم وایسادم تا سوراخم بسته بشه و برم خودم رو تمیز کنماون سکس بهترین و طولانی ترین سکسم از ۱۵ سالگی تا ۲۰ سالگیم بود امیدوارم خوشتون اومده باشه چون این داستان واقعی بود و تمام تلاشم رو کردم خوب بنویسمش اگه خوشتون اومد الباقی سکسام که بیشتر کثیف و خشنن رو براتون مینویسمنوشته: Mehmet