مستی و راستی و آب کیر پاشی

سلاممن آرشمیه آدمی که گی بودنو دوست داشته و دارهاما خب به خاطر شرایط اجتماع نتونسته اونطور که بایداین کارو انجام بدهخیلی وقته میخوام این داستان رو بنویسمولی خب گفتم چیزی غیر کسشر و یا توهین نصیبم نمیشهداستان من از جایی شروع میشه که چندان دوستی نداشتمو اکثر اوقات با خودم ور می رفتم چون اکثرا هم خونه کسی نبودبه این کار عادت کرده بودماوایل کل کارم با یه جق تموم میشداما خب از سر کنجکاوی و بیکاری گفتم بذار یه دستی هم به کونم بزنم ببینم آیا واقعا لذت داره کون دادن یا نهالبته تو این راه اینترنت دایل آپ هم همراهم بودخلاصه خیلی وقت با خودم ور میرفتمخیلی چیزا میکردم تو کونم خیار هویج شلنگ و هر چی که دوست داشتمهمیشه آرزو داشتم یه کیر واقعی رو حس کنم اما خب به خاطر اینکه حس میکردم ابروم میرههمیشه مقاومت میکردمتا این که با یه نفر که اسمش سعید بود دوست شدممنو سعید دوستای خیلی خوبی برا هم بودیمتقریبا همیشه با هم بودیم و تقریبا هر کاری برا هم میکردیماونم بچه خوبی بود همیشه کمک حال هم بودیمتا این که یکی از دوستای سعید هم چند وقتی به جمع مون اضافه شده بوداسمش علی بودعلی هم پسر خوبی بود فقط یه مشکل داشت اونم عرق خور بودنش بودمنو سعید از کوچیک ترین خلافا هم پاک بودیممن همیشه دلم میخواست که با سعید رابطه داشته باشمگاهی وقتا از رو شلوار به کیرش نگاه میکردم به نظرم کوچیک بود و برا تجربه اول خیلی خوبولی خب نمیتونستم بگم بهش اول خجالت مانع مبشد بعدشم دوستی مونگذشت و ما هم چون با علی رفتو امدمون زیاد شداروم اروم شروع کردیم به خوردن شراب و عرقخیلی وقتا می‌خوردیم با هم خوش و بش میکردیمبعد چند وقت که علی عازم سربازی شدسعید باهام تماس گرفت و گفت پایه ای دونفری عرق بخوریممنم گفتم برام خیلی فرق ندارهخلاصه سر شب بود و تو خونه مجردی مون منو سعید دوتایی وسایل مونو اوردیم و شروع کردیم به عرق خوردناونقد خوردیم که از حال بیحال شدیمکلی مسخره بازی در آوردیم و یکم که اثرش کمتر شد و ما هم خستههمونطور دراز کشیده بودیم که سعید گوشی شو در آوردو یکم گوشی بازی کرد حوصلش که سر رفتفیلتر شکن شو باز کرد و رفت تو سایتای سکسیمنم متوجه شدم و گفتم الان فیلم سوپر میبنیگفت دلم میخواد جق بزنممنم گفتم دیوانه ایمنم پشتمو بهش کردم و گفتم میخوابمولی نامرد صدای فیلم رو زیاد کرده بودمگه. گذاشت بخوابممنم نیمه مسترومو بر گردوندم دیدم کیرشو تف زده و داره فیلم میبینه و کیرشو میمالهاخ اخ مگه تونستم طاقت بیارمگفتم چقد کیرت کوچیکهبهش بر خوردگفت نه متوسطه خیلی هم کوچیک نیستگفتم پس مال منو ببیندر اوردممال من خیلی بزرگ تر بودبهش گفتم بیا کیر همو بمالیم اونجوری بیشتر حال میدهاونم گفت ارهدست زدم به کیرش اخ هم سفت بود هم گرمیکم تف زدم براش مالیدمخیلی کیر خوبی داشت کوچیک و سفیدراستش از خود بی خود شدم این همه وقت دلم کیر میخواستگفتم میشه بخورمش؟گفت بدت نمیاد؟هيچی نگفتم رفتم سر وقت کیرشچشمامو بستم و کیرشو تا ته کردم تو دهنماونم می‌خندیدمن دیگه چیزی نفهمیدم تا میتونستم لیسیدم کیرشونمیدونم چی شد که توجهم رفت سمت خایه هاشاخ و اوفش در اومده بودخایه هاشو.کردم تو دهنم یکم. مکیدم خودشو جمع کردچیزی نگفت ولی نمیدونم حس خوبی داشت یا نهدیدم خودشو جمع کرددیگه به مکیدن ادامه ندادم و خایه هاشو با زبون لیسیدمیکم لیسیدم دوباره‌ شروع کردم به خوردن کیرشصدای اه و ناله اش بلند شدگفت اومد ارش اومدمنم یه سری تکون دادم و لبامو چسبوندم به کیرشابش ریخت تو دهنم ولی چون زیاد بود از کناره های لبم بیرون زدیه مزه خیلی خاصی داشت در کل برای منه کیر ندیده خیلی خوشمزه بودراستش یکم ازشو خوردم بقیشو تف کردم رو کیرشیه چند. دقیقه ای ولش کردم خودشو تمیز کردکلی ازم تشکر کردگفت تا حالا کسی اینجوری برام. نخورده بودبعدش خودم شلوارمو در اوردم کنارش خوابیدمگفتم اگه دلت میخواد میتونی بکنیگفت نه خیلی رو کیرم فشار آوردی درد میکنهبهم گفت تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که با دستم برات جق بزنممنم از رو ناچاری قبول کردمکیرمو دادم. بهش و اون فقط برام جق زدولی واقعا تجربه خیلی خوووبی بودواقعا کیرش تمیز و خوش خور بودمنم که چند سال تو کف کیر بودم اونم تو مستی حسابی از خجالتش در اومدمخیلی دلم میخواد بازم میشد براش بساکمالبته با همین سعید یه تجربه. گی دیگه هم داشتم که البته اخریش بود. متاسفانهبعد از اون دیگه رو حساب رفاقت مون گفت ادامه نمیدم به سکسو هنوزم بعد چند سال گی نداشتیمایشالا اگه راضی بودین من ادامه شو براتون مینویسم اگرم که هیچممنون که وقت گذاشتیننوشته: ارش