پاره شدم زیر کیرت ولی تو بکن

سلام ماسا هستم از شمال داستان گی هستش تمایل نداری نخون داستان از اونجا شروع شد که من حس کاملا قوی به همسن و سالام داشتم ولی جرعت گفتن نداشتم از ترس اینکه تو محل بگن کونیه . با چند تا از دوستام سکس داشتم و بهم حال میدادن اونا که دم دستم نبودن یا هویج یا خیار وبادمجون حتی اسپری خودمو میساختم وخیلیم لذت بخش بود برام . یه روز بعد فوتبال بادوستام داشتیم نوشابه میخوردیم که بحث سکس شده بود و هرکس چیزی میگفت یکی میگفت زنا از دراز خوششون میاد یکی میگفت کلفت و … هرکی نظری میداد که یه دختری ازاونجا رد میشد و هرکی برا خودش یه فانتزی درست کردو تحویل داد که اینجور میکنم و اونجور جر میدم . یکی از همبازیامون گفت این طاقت مال منو نداره همه تعجب کردیم که این چی میگه اخه هممون هسته خرما داریم . گفتیم مگه مال تو چقدره خندید گفت دراز و کلفته همه گفتیم دروغ میگی نشون بده خلاصه از ما اسرار از اون انکار. راضیش کردیم ببینیم که رفتیم تو یه خونه نیمه ساخته شلوارشو کشید پایین وای چی میدیدم اندازه همون بادمجونا بود میکردم تو خودم کاش میتونستم دست بزنم بهش خلاصه رفتیم خونه من همش تو فکرش بودم تو ذهنم سکس میکردم باهاش و آبشم میخوردم تو رختخوابم بافکرش جق میزدم تا چند روز بعد دیدمش داره سرکوچه میره سلام و احوال پرسی وبی مقدمه گفتم واقعا کیرت دختره رو جر میداد که خندیدیم و شروع به حرف زدیم در مورد سکس گفتیم که گفت تا حالا سکس نداشته و جق زده که نخ اولش بهم حال داد وگرفتم برم تا ته نخ گفتم فیلم دیدی گفت نه گفتم خونمون خالی شد خبرت میکنم خوشحال شد و شماره خونشونم گرفتم دوسه روز دیگه موقعیت جور شد و زنگ زدم بهش بیا و خودم رفتم حسابی خودمو خالی کردم و اماده سکس که اگه شد باهاش سکس کنم زنگ در صدا خورد و رفتم درو باز کردم از همون لحظه دم در کونم خارید اومد و نشستیم پای تلویزیون یکم که دیدیم من رفتم میوه بیارم برگشتم دیدم دستش تو شورتشه تا منو دید کشید منم که موقعیت خوب پیدا کردم گفتم دادا راحت باش به ادم فشار میاد میفهمم اصلا بزار منم در میارم کیرمو در اوردم و بهش گفتم تو هم دربیار که خجالت میکشید رفتم سمتش گفتم بزار خودم برات در میارم وای وقتی شلوارشو کشیدم عین شلنگ تکون خورد دلم فقط میخاست بخورمش بهش گفتم چرا خجالت میکشی بفرما اصلا خودم برات ور میرم که تا حرف بزنه شروع به مالیدن کیرش کردم و اروم دستشو گرفتم گذاشتم سر کیرم با خجالت گرفت و مالید وای کیرش کلفت و به اندازه یه کف دست دیگه بالای دستم بود تقریبا ۱۸تا ۲۰ میشد و کلفت به قطر ۴ تا ۵ گفتم دیوث این چیه مال من تو دسش گم شده بود که خندید من صدای نفسم در اومده بود دلو زدم به دریا گفتم میشه با هم سکس کنیم که یهو دستشو ورداشت و گفت نه و فلان و بهمان حالامن محکم کیرشو نگه داشتم از من التماس و اون میگفت نه .منم الکی مثلا دارم مخشو میزنم اسرار یهویی گفتم اصلا فقط تو بکن که یه برقی چشاش زد و الکی ناز کرد و گفتم ولی شرط داره گفت چه شرطی گفتم هیشکی نفهمه این بین من و خورت بمونه گفت باشه و تا بره حرف بزنه من شروع به لیسیدن کیرش کردم وای چقدر لذت داشت اروم سرشو میزاشتم دهنم ولی پایین نمیرفت مجبور شدم لیس بزنم و تخماشو بخورم فقط از زیر سوراخش لیس میزدم تا نوک کیرش که نوکشو میک میزدم خودم که پیش ابم بدجور میومد از حشر که دیگه طاقت نیووردم و دمر خوابیدم و گفتم بکن نرم کننده زدمو اونم پشتم واستاد و یه تف انداخت رو کیرش اروم به سوراخ کونم نزدیک کرد که لیز لیز بود سرش که چسبید به سوراخم من خودمو شل کردم که یکم باهاش ور برم و بعدفرو کنه ولی اون همونجور در حال درازکش فرو کرد وای دنیا دور سرم میچرخید داد زدم و راه فرار نداشتم گفتم پاشو پاشو سوختم که ترسید ولی بیرون کشیدنشم با عجله بود که ترکیدم وای درد تموم ماهیچه های بدنمو منقبض کرده بود دستمو گذاشتم رو سوراخم اروم ماساژ میدادم که متوجه سوزش شدید شدم وقتی به دستم نگاه کردم دیدم خونیه خیلی ترسیدم و سریع گفتم دستمال بیار وای کونم پاره شده بود اونم کیرشو رفت شست و من آینه اوردم دیدم بله گوشه شیارهای سوراخم اروم اروم خون میاد بهش دستمال دادم پاک کنه گفتم وحشی اینجوری میکنن که گفت من بلد نیستم مثل فیلما کردم دیگه گفتم دهنت سرویس چند تا فحشش دادم و رفتم با اب سرد شستم خونش بند اومده بود اومدم دیدم هنوز لخته و اون شلنگش خوابیده گفتم حیفه این کیر در بره الکی گفتم نکنیم که دیدم ناراحت شد گفتم باشه میکنیم ولی من باید فرمون کار دستم باشه گفت قبوله شروع به خوردن کیرش کردم اولش خوب بود ولی بعد که شق شد دیگه حا نشد دهنم نرم کننده دادم دسش گفتم سوراخمو بمال اروم انگشت کن شروع کرد به انگشت که کونم میسوخت ولی جرعت نکردم حرف بزنم اخه دلم این کیرو میخاست اینجوری بگم راحت میشد لای سوراخ کیرش نی بزاری حالا مجسم کن کلفتیش چقدر بود .بگذریم گفتم دراز بکش اونم دراز کشید و اروم رفتم روش زانو هامو بغل شکمش گذاشتم کیرش خورد به کونم شهوتم چند برابر شد اروم با دستم کلشو با سوراخ کونم تنظیم کردم شروع به بازی کردم خیلی کم عقب جلو وای دوباره درد پارگیم شروع شد من هی نرم کننده میزدم (شامپو) ولی لذتش از دردش بیشتر بود دستامو رو کتفش گذاشتم خودمو به عقب حل میدادم خودمو شل کرده بودم از شدت شهوت سینه هاشو میخوردم و خودمو بهش میمالیدم اروم حل میدادم که کله کیرش رسید به مرز کونم جایی که میخاد بره تو ودردش و لذتش زیاده که از شدت شهوت شروع کردم لباشو خوردن اونقدر حشری شدم از خوردت اب دهتش که حلش دادم بره تو وایییی عین بادمجونام بود فقط این گرم بود سعی میکردم بیشتر جاش بدم اخه کونم عادت داشت کل حجم سوراخم پرشده بود هرچقدر تو میرفت دردتو شکمم زیاد میشد باز کمی عقب میاوردم دوستم از شهوت چشاش سفید شده بود با دستاش لپ کونمو گرفته بود دوباره اوردم عقب و کردم تو سوراخ لبه سوراخم باهاش بازی میکردم درد همراه با لذت بود که بهم گفت فرو کن لذت ببرم گفتم چشم فقط زبونتو بده بخورم که وقتی زبون گرمشو گرفتم کونمو حل دادم عقب رفت تو دوباره من میک میزدم اونم چشاش دوباره سفید شد و با این عمل من حشری تر میشدم که خودش شروع کرد تلنبه زدن خیبی حال میداد که یهو دیدم چزبونشو کشید و محکم لبامو شروع کرد میک زدن و کیرشو تا اونجا که میرفت فروکرد و واستاد وایییی تو کونم داغ شد پرش ابشو تو کونم حس کردم خیلی لذت داشت محکم منو بغل کرده بود خیلی لذت بخش بود کیرش تو کونم خوابیدو اومد بیرون یه دستمال گرفتم دسم سوراخ کونم که دیدم وای خون میاد و کار یه دسمتمال نی چن تا دیگه ورداشتم فروکردم کمی بسته شد و شلوارمو پوشیدم دلم میخاست کیرشو بازم بخورم چن تا قطره اب تو کیرشو بخورم روم نشد اونم پوشید و بعد چن دقیقه با یادآوری قولش که به کسی نگه رفت و من سریع یه آینه اوردم دستمال خونی رو ورداشتم دیدم سوراخم باز بازه انگشت کردم توش اب مونده رو مالیدم به سوراخم چهار تا انگشتم توش بود که به ذهنم بادمجون رسید و رفتم اوردم جلو آینه فرو میکردم و با خودم ور میرفتم که بادمجونه از قبل راحت تر میرفت توم که یهویی ابم اومد ریختم رو خودم و رفتم دوش بگیرم که متوجه شدم ازم باد خارج میشه اصلا دست خودم نیست خوب شستم اومدم روتخت یه اینه کوچیک داشتم داگی نشستم با اینه ببینم که دیدم سوراخ هنوز بازه وکلی باد ازم خارج میشه بی اختیار . تا چند روز سر سفره غذا نمیخوردم تا ابروم نره تا کم کم سوراخم خوب شد . و این اولین و اخرین بار سکسم با این دوستم شد دیگه به روی همم نیووردیم . امیدوارم خوشتون بیادنوشته: ماسا