زیر دوش کونم گذاشت ,من گی هستم

سلام من صادق هستم راننده لودر 22سالمه گی هستم یه کنترل چی داشتیم که بچه باز بود چون من همه موهای بدنمو میزدم و در دستشویی خراب بود چن بار تو دسشویی بودم عمدا میمومد بدون در زدن وارد میشد و معذرت خواهی میکرد میرفت یه شب از سر کار امدم رفتم حمام شرکت داشتم جق میزدم دیدم یکی در زد گفتم کیه گفت منصورم کنترل چی لیفم تو حموم مونده میخام بردارم در باز کردم و همین امدم بگم اینجا نیست درو هل داد و من خوردم زمین امد داخل درو بست دیدم دستش بند هست و ی چک خوابوند تو گوشم منو برگردوند دستمو بست گفت کونی خودم میدونم میخای بدی روت نمیشه منم خوشم میومد دیگه حرفی نمیزدم از پشت چسبیده بود بهم زیر دوش کیرش کلفت بود تقریبا 22سالنت بود کلفتیش اندازه قوطی رانی بود تو همون حالت سینه هامو میمالید میگفت باید جرم بده منو برگردوند و نشستم کیرشو کرد دهنمو از موهام گرفت تا تخم میکرد تو دهنم داشتم میوردم بالا خفه میشدم که کشید بیرون چسبوند به دیوار یه خورده شامپو زد گذاشت رو سوراخمو سرشو کرد توش چون من قبلا زیاد داده بودم گشاد شده بودم اونایی که دادن میفهمن چی میگم یکم درد داشت ی چن دقیقه فقط سرشو میکرد توش و در میاورد با ی تقه سامورایی همشو کرد تو کونم من حال میکردم اونم تند تند تلمبه میزد یهو در اورد دیدم کمی گهی شده یکمی هم خون امده که همونجوری دوباره کرد توش فقط یکم سوز میداد و وقتی تا اخر میکرد توش احساس میکردم ی چیزی میخوره شکمم دیگه تحمل نداشتم حدودا نیم ساعت تند تلمبه میزد ی فشار داد نگه داشت تمام ابشو ریخت توشو دستمو باز کرد گفت بشورش منم با شامپو کیرشو شستم انگار قرص یا چیزی خورده بود یا اسپری زده بود کیرش نمیخابیدبعد از شستن منو نشوند رو زمین کرد تو دهنم گفت لیس بزن منم انگار کیر ندیده ها لیس میزدم این بار ابش دیر تر امد کلا ساک زده بودم ریخت رو صورتم کیرشو محکم میزد تو صورتمو حال میکرداز اون موقع به بعد یه بار منو تو معدن موقع نهار کرد که فیلم گرفته بود چن بار به بهانه پخش فیلم با یکی از دوستاش منو کردم که صدای سگ دادم فردای دادنم گشاد گشاد شده بدمو فقط میگوزیدمهرکی میخاد بکنه پیام بده من موهامو هر دو روز میزنم فقط میدمکیر کلفتا پیام بدین لطفا خیلی دوس دارم تا صبح یکی منو بکنهنوشته: صادق