آخر به کراشم دادم

سلامسهیلم 20 سالمه همجنسگرا قدم 175 و وزنم 65 پوستم سفیده و خوش قیافم …داستان از اونجایی شروع شد که گوشیم رو بردم برا تعمیر رفتم داخل مغازه دیدم کسی نیست خواستم بیام بیرون از پشت ویترین یه صدایی اومد بفرمایید برگشتم دیدم یه پسر تقریبا 26 ساله خوشتیپ و جذابه مشکل گوشیم رو گفتم گفت اونم گفت نیم ساعت دیگه بیا ببر گوشی رو دادم گفتم پس همینجا منتظر میمونم رو صندلی نشستم پسره واقعا کیسم بود نمیتونستم واضح بهش بگم من ازت خوشم اومده داشتم عذابم میکشیدم تو فکر بودم یهو گفت گوشی آمادس منم حساب کردم کارت مغازه رو داد گفت اگه مشکلش حل نشده بود تماس بگیرید گفتم باشه اومدم بیرون خواستم کارتو بندازم بیرون ولی نمی دونم چی شد گذاشتم تو جیبم اومدم خونه چند روز تو فکرش بودم یهو از کارتش یادم اومد سریع شماره رو تو گوشیم ذخیره کردم رفتم سراغ پروفایل تلگرامش عکساشو دید زدم بیشتر حشری شدم بهش پیام دادم و قضیه رو گفتم تعجب کرد و گفت من تا حالا با پسر رابطه نداشتم نمیتونم و … کلی خواهش و التماس کردم تا قبول کرد شب بریم بیرون من با ماشین بابام رفتم دنبالش خلاصه کلی حرف زدیم و در مورد خودم و حسم بهش گفتم راضی شد سکس کنیم زنگ زد به دوستش کلیدای خونه ش رو گرفت رفتیم اونجا من اول رفتم خودمو خالی کردم و تمیز شستم ، اومدم پیشش بغلش کردم و بوسیدمش لبامو گذاشتم رو لباش شروع کردم به خوردن عاشق لب گرفتنم همزمان که لب میگرفتیم دستم رو کیرش بود و باهاش بازی میکردم بلند بشه میخواست لباساشو دربیاره گفتم نه خودم در میارم سکسی تره دکمه های پیراهنش رو باز کردم گردنشو میخوردم کم کم اومدم سراغ سینه هاش سفت و رو فرم بود همینجوری میخوردم و میومدم پایین از زیر نافش تا کیرش یه خط مو داشت که خیلی برام جذابه کمربندشو باز کردم شلوارشو کشیدم پایین کیرش کاملا بلند شده بود شروع کردم به لیسیدن سر کیرش خیلی خوشش اومده بود کل کیرش تو دهنم بود حرفه ای براش میخوردم سرمو گرفت تو دهنم تلمبه میزد یهو گفت آبم داره میاد چیکار کنم منم تا ته کیرشو کردم تو دهنم محکم نگه داشتم کل آبش خالی شد تو حلقم بی حال افتاد رو زمین گفت کاش آبم نمیومد میکردمت گفتم اگه وقت داری دوباره کیرتو بلند میکنم بکن گفت اره وقت دارم .حدود یه ربع گذشت کلی با کیرش ور رفتم تا بلند شد دراز کشیدم گفتم شروع کن تا نخوابیده یه تف انداخت دم سوراخم با کیرش بازی میکرد با سوراخم آروم آروم فشار داد رفت تو نصف کیرش کم کم که سوراخم باز شد تلمبه هاش شروع شد گفتم خودتو بهم بچسبون دوس دارم وقتی تلمبه میزنی کل بدنت رو حس کنم خودشو چسبوند بهم و تلمبه میزد چند بار کیرش اومد بیرون دوباره خیسش میکرد میکرد تو وقتی تلمبه میزد آه و ناله میکردم حرکتاش سریع تر میشد فهمیدم از آه و ناله کردنم حشری تر میشه چون آبش اومده بود قبلش این دفعه دیر تر اومد خودمو چرخوندم پاهامو انداختم رو شونه هاش شروع کرد تلمبه زدن وقتی بدنش میخورد بهم صدای قشنگی میداد چند بار اومدم بالا لباشو خوردم با دستام محکم گرفته بودمش حس خاصی بهم میداد چشم تو چشمش بودم و داشتم لذت میبردم عرق از کنار صورتش داشت میریخت رو بدنم تلمبه هاش محکم تر شد و داد زد و بلند گفت اوف کیرشو سریع کشید بیرون آبشو خالی کرد رو شکمم جفتمون بی حال تو بغل هم لخت لخت افتاده بودیم رو زمین منم هی میبوسیدمش و دست میکردم تو موهاش و قربون صدقش میرفتم ، دیگه بلند شدیم آماده شدیم و رسوندمش خونه ش … آخر شب تو تلگرام پیام داد مرسی خیلی خوش گذشت فکر نمیکردم سکس با پسر اینقدر برام لذتبخش باشه دیگه باهم دوست شدیم الان دو ساله باهمیم هفته ای دو سه بار سکس میکنیم مثل یک زن و شوهر خوشبخت داریم باهم زندگی میکنیم منم وقت بیکاریم میرم مغازش کمکش بهم قول داده ، امیدوارم همه به این راحتی به نیمه گمشده خودشون برسننوشته: سهیل