خاطرات خیس کننده

سلام دوستانمبینم ۱۸سالمه این خاطره برا حدود ۲ سال پیشه. یه روز عصر میخواستم با اتوبوس به مرکز شهر برم اتوبوس شلوغ بود همه صندلیا پر شده بود منم مجبور شدم سرپا وایسم چند دقیقه توی حال خودم بودم که حس کردم یه چیزی داره روی کونم تکون میخوره برگشتم دیدم یه پسر حدودا ۲۰ساله نسبتا چاق اما یه خورده هیکلی با یه تیپ رسمی منظورم پیراهن و شلوار پارچه ای داره کونمو میماله خودم یه تکون دادم متوجه شد دوباره دستشو گذاشتم رو کونم کسی متوجه نمیشد ایندفعه قشنگ تر مالید منم داشتم حشری میشدم اما میخواستم طوری وانمود کنم که بدم میاد برا همین خودمو دوباره کشیدم کنار دیدم ایندفعه سرشو آورد نزدیک گوشم گفت آروم باش کاریت ندارم فقط بیا باهم حال کنیم بعد یدونه یواش زد روی باسنم منم دیگه راضی شده بودم. اتوبوس به اون جایی که می خواستم رسیده بود برا همین پیاده شدم دیدم اونم پشت سرم راه افتاد و پیاده شدیم بهم گفت اسمت چیه آقا پسر گفتم مبین گفت ای جانم منم محمدم گفت مکان داری گفتم مکان برا چی گفت برا اینکه حال کنیم دیگه گفتم نه گفت مشکلی نیست من اوکیم مکان دارم بیا بری منم ترسیدم اونم انگار متوجه شد گفت نترس عزیزم من کارمو خوب بلدم مطمئن باش پشیمون نمیشی و یه چشمک ‌زد بهم گفت که دانشجوعه و اینجا یه خونه داره با دوستاش که نیستن و رفتن شهراشون و این مونده و خونشم نزدیک بود حدود ۱۰دقیقه باهامون فاصله داشت. راه افتادیم تو راه براندازش کردم اصلا به قیافش نمیخورد اینکاره باشه خیلی مثبت تر میخورد قیافش. رسیدیم خونش و رفتم داخل ازم پذیرایی کرد و اومد پیشم نشست و دستشو روی رون پام گذاشت و مالید داشتم حشری میشدم و ایندفعه من طاقت نیاوردم و ازش لب گرفتم داشت لبمو میخورد و رفت گردنمو هم لیس زد همینطوری ادامه داد و تی شرتمو دراورد و بدنمو لیس میزد من یه بدن سبزه بی م ‌دارم. اون داشت فقط لیس میزد منم دیوونه میشدم مدام میگفت جووون چه گوشتی هستی تو. بلند شد شلوارشو دراورد یه شورت بلند سفید پاش بود اونم دراورد دیدم یه کیر کلفت و بلند و تیره با یه مقدار مو‌دراورد و گفت بیا بخورش عشقم منم وقتی کیرشو دیدم کونم شروع به خارش کرد رفتم و کیرشو تو دهنم گذاشتم و لیس میزدم بعد خایه هاشو خوردم و اونم سرمو گرفت و تو دهنم تلمبه میزد بعد حدود ۵دقیقه منو بلند کرد و به پشت خوابوند زمین پاهامو داد بالا و گذاشت رو شونه هاش انگشتشو با آب دهن خیس کرد و فرو کرد تو کونم منو انگشت میکرد یه مقدار جا باز کرد من قبلا هم دوباری رابطه داشتم. بعد شروع کرد آروم آروم کیرشو وارد کونم کرد و یواش یواش تلمبه میزد معلوم بود کونای زیادی رو گاییده چون طوری تلمبه میزد که درد نداشتم. یه مقدار گذشت تلمبه هاشو زیاد کرد و آبشو خالی کرد توم. بعد برا منم جق زد تا آبم اومد.بعد بلند شد و ازم تشکر کرد و شمارمو گرفت و رفت حموم منم خودمو جمع و جور کردم و رفتم چندبار بعد اون بهم زنگ زد اما جواب ندادم.اینم یه خاطره لذت بخش که باهاتون در میون گذاشتم. میبوسمتون باینوشته: Mobin