کاری میکنم زیرم ناله کنی

نفوذ:دراز کشیدی . میام روت. پاهامو دوطرف بدنت میزارم. از نگاه کردن بهم طفره میری. منم از همین خوشم میاد. این حس معذب بودنت تحریک کننده است . زبونمو رو گرددنت میکشم . زیر گردنتو چند تا بوسه میکارم. صداشون تو اتاق میپیچه. لبخند ریزی میزنی. ما هردو تازه کاریم . لبامو رو لبات میکشم. عاشق لباتم. حتی نگاه کردن بهشون داغم میکنه. فشار میدم . لبام نرم بین لبات می افته. زبونمو رو لبات میکشم. اروم زیرم تقلا میکنی. لب پایینت بعد لب بالاتو تو دهنم میکشم. پشت گوشتو اروم میمالم . دفعه ی قبل به محض این ک این کارو کردم دستات یخ شد. صدای نفسات بلند شده . زبونم تو دهنت دنبال زبونت میگرده. کمی خشن. توهم عقب نشینی کردی. چونتو تو دستم میگیرم. اروم زمزمه میکنم :بده بیرون. بالاخره میتونم زبونتو بمکم . برات ساک میزنم.دستمو زیر لباست میفرستم و شکمتو نوازش میکنم. اوم . میخوام به جاهایی برسم ک هیچی قبلا لمسشون نکرده. لبه ی لباستو میگیرم و از سرت بیرون میکشم. عقب میشینم و به تنت نگاه میکنم. مقداری هم از عمد . میدونم با این احساسات بیگانه ای و میخوام زیر نگاه هام حسابی داغ بشی. میخوای نگاهتو ازم بگیری ولی نمیکنی. دوتا دستم رو از روی شکمت تا رو ی سینه هات میکشم . اروم و بعد محکم میمالمشون . کمرتو قوس میدی. دستمو زیر کمرت میندازم و فقفل سوتینتو باز میکنم. ناخوداگاه یه نفس عمیق میکشی و من به سینه هات خیره میشم. نوک دوتاشونو میمالم .میگم:جااانم. چ نوکشون بیرون زده. صورتی. توی چشات زل میزنم در حالی ک با نوک انگشتام باهاشون بازی بازی میکنم . اهه ک میکشی. چشمات خمار شده . بدون این تماس چشمی رو قطع کنم . تاجاییکه میتونم یکی از سینه هاتو تو دهنم میکنم. نرم و گرد. میمکم . دیگ نمیتونی نگاهتو بگیری. نوک سینتو گاز میگیرم و میکشم. به اون یکی سینه ات چنگ میندازم و نوکشو میپیچونم. جیغ میکشی . و به موهام چنگ میندازی و سعی میکنی سرمو ثابت نگه داری. ثابت میمونم ولی بیشتر فشار میدم. تقلا میکنی. میفهمی ک همیشه باید زیر من تقلا کنی؟میفهمی ک جسمت جوری مال منه ک میتونم هرکاری میخوام باهاش بکنم ؟. اروم سینه تو ول میکنم.میگم:جونم عزیزم؟"وسینتو نوازش میکنم .بوسه ،بوسه و بوسه. از گردنت تا شکمت . زیرم ناله میکنی. درد و لذت باهم. منم کم نمیزارم. بین پاهاتم و کییر شق شده ام رو از زیر شلوار بهت میکوبم . ولی تو خوب حس میکنی. خودتو بهم میمالی و من مدام تشویقت میکنم._میخوایش؟لبتو گاز میگیری و چیزی نمیگی. بهت چنگ میندازم._جوابمو بده. چی میخوای؟اروم شروع میکنم به فشار دادن تا جوابمو بدی+اخ . کیرتو . کیرتو میخوام… اخ خدا!_جونم . جون من. کستو میگام من. جرت میدم من. ازت چیزی نمیزارم. زیر کیرم جون میدی .ومیبوسمت.دستمو رو کست میزارم و از رو شلوار بهش چنگ میندازم. پاهاتو برام باز کردی و اه و ناله میکنی._پاهاتو برای کی باز کردی جنده ها؟+امیییر!شلوارتو میکشم پایین . چند تا بوسه میزنم روی پاهات و بی طاقت میرم سراغ کست . شورتتو کنار میزنم و کس قرمز و باد کرده ایت میزنه بیرون.بوی شیرینی میده و حسابی خیس خیسه. ابتو به همه ی کوست میمالم. چوچولتو لای انگشتام میگیرم و یه فشار کوچیک میدم . از جا میپری. کوست خوش تراش و تمیزه. انگشتام رو میزارم روی چوچولتو و دورانی میچرخونم. محو این صحنه شدم ک مثل به گل شکفتی ،پاهاتو باز کردی،به روتختی چنگ میندازی و خودتو به دستم فشار میدی. طاقت نمیارم و محکم میزنم روی کوست. میلرزه و تو جیغ کوتاهی میکشی . پاهاتو توی شکمت جمع میکنی و میبینم ک کوست از لای پات میزنه بیرون. پاهاتو میدم بالاتر و به سوراخ کونت نگاه میکنم. سوراختو میمالم و وسوسه میشم ک بینیم رو روی خط کوست بکشم . پاهاتو محکم گرفتی و من نوک بینیمو فشار میدم داخل کوست.محکم چند تا میزنم روی کونت و پاهاتو از هم باز میکنم. دستمو میکشم روی کوست. حتی خیس تر شدی. دستمو میندازم دور رونات و به خودم نزدیکت میکنم. نگاهمون گره میخوره. صورتمو نوازش میکنی . و من بدون این ک تماس چشمیو قطع کنم . اروم زبونمو میکشم روی چوچولت . موهامو مشت میکنی و منم به این شکنجه ی اروم ادامه میدم. میدونم فشار کافی نیست. چوچولتو قلقلک میدم. زبونمو روی کل کوست میکشم و میچرخونم. اه میکشی. از نرمی بافت کوست خوشم میاد و منم نرم برخورد میکنم. سرمو فشار میدی و پاهات روی کمرم حلقه میشه.لبام به لبخند کش میاد و بایه دستم سینتو چنگ میزنم.+اخ!ودستتو روی دستم میزاری. من جری تر میشم . زبونمو محکم روی کوست میکشم. منتظر نمیمونم ک واکنشت رو ببینم . میمکم . لیس میزنم . گاز میگیرم وتو مدام جیغ میکشی . به خودت میپیچی و من بافشار دادن سینه ات نگهت داشتم. طول نمی کشه ک به لرزیدن میفتی . متوقف نمیشم و میدونم برات دردناکه. به ناله ک میافتی ولت میکنم و زبونمو تو ی سوراخ کوست میکنم. میشنوم ک میخندی. جالبه. میام بالا و برای لحظاتی به چشات زل میزنم . لباتو میمکم . وتو سینمو خراش میدی.عقب میشینم و همین طور ک بهت نگاه میکنم شلوارمو درمیارم. قیافه ات شبیه درمونده هاست:)کیرمو ک میبینی لباتو لیس میزنی. همینطوری ک میمالمش پاهامو دوطرفت میزارم . با کیرم به سینه هات ضربه میزنم و میام جلو تر . به لبات میمالمش. سعی میکنی بگیریش ک دستاتو میگیرم و بالای سرت نگه میدارم. روت خم میشم و میگم:باز کن.صدام خش برداشته . زبونتو میدی بیرون و زیر کیرمو لیس میزنی . هیس میکشم و اروم به صورتت میزنم. میزارمش توی دهنتو و تو میمکیش. چقدر خوشگلی.عقب جلو میکنم و به نفس نفس زدن میافتم. سرم داغ شده و تو هم داری میسوزی . دهنت داغه و نمیتونم دربرابر این وسوسه مقاومت کنم ک تا ته بکنمش توی حلقت . میگم:نفس نکش.و اروم فرو میکنم. به ته حلقت میخوره و بیرون میکشم. دوباره و دوبار تکرار میکنم تاجایی ک اشک توی چشمات جمع میشه. سعی میکنم پایین تر بفرستم ک تو زیرم تقلا میکنی و به رو نام چنگ میزنی.بیرون میکشم:هیشششبا یه دستم دستاتو میگیرم و با دست دیگه ام سرتو بیحرکت نگه میدارم. تا ته فرو میکنم و برامدگی کیرم تو گلوت رو نوازش میکنم. میکشم بیرون. بدنتو نوازش میکنم . سینه هاتو میخورم تا کمی اروم شی. دستت میره لای پات . میخندم و نگات میکنم. میگم:انگار وقتشه؟به جای جواب اه میکشی. دوباره میرم بین پاهات . چن باری کیرم رو لای کوست عقب جلو میکنم ک دوباره به لرزش میافتی. لبتو گاز گرفتی . سرتو بلند کردی و به کوست نگاه میکنی. خودمو میکشم روت . موهاتو نوازش میکنم و با یه دستم کیرمو روی سوراخت میمالم.میخوام دخترونگی تو بگیرم. سر کیرم ک میره تو اخم میکنی و بازوم رو چنگ میندازی. برای تو خیلی بزرگم . از پرده ات ردش میکنم و تو از جات میپری.اه میکشم. ثابت میمونم سینتو نوازش میکنم و لبتو گاز میگیرم. خودتو بهم فشار میدی ولی بلافاصله دست برمیداری._خوبی؟+اره.صدات گرفته . کیرمو با یه فشار تا ته میفرستم تو و روتختی و چنگ میزنی. اروم عقب جلو میکنم . عقب میشینم و میبینم چطور کیرممیره تو و میاد بیرون. دستتو گذاشتی روی سینه هات و چشماتو بستی . چوچولتو میمالم.اه میکشی. دوباره به خودت میپیچی و ارضا میشی . چ زود!حالا نوبت منه. دستامو دوطرف بدنت ستون میکنمو محکم تو کوست میکوبم. کیرم به دهانه ی رحمت میخوره و تو در حالی ک دستت میلرزه جلوی کیرمو میگیری. روت میخوابم میبوسمت. گردنتو طوری میمکم ک کبود بشه.کنار گوشم اه میکشی._اووووم . جنده ی من.روی شکم درازت میکنم و کیرمو از پشت محکم میکنم تو کوست+اخخ!اخ امیر. جرخوردم.موهاتو دورستم میپیچونم و سرتو میکشم عقبدندونامو محکم فرو میکنم توی شونه ات. یه انگشتمو بی هوا میکنم تو کونت . اه میکشی.میگم:همه چیزت مال منه.کامل روت دراز کشیدم. دستاتو با دستام نگه داشتم و هربار کامل میکشم بیرون و دوباره میکنم تو. میگم:چرا برام ناله نمیکنی؟دستمو میبرم زیرت و نو سینتو محکم فشار میدم.+اخ امیر!_جان امیر.وگردنتو میبوسم. روی دوزانو بلند میشم وتوروهم بلند میکنم . کیرم رو به سوراخ کونت فشار میدم ک تقلا میکنی. محکم میکنمش توی کوست. با یه دستم سینتو نگه داشتم و بادست دیگه ام کوستو میمالم.اروم یه انگشتمو به کیرم اضافه میکنم ومیکنمش تو کوست. اه میکشی. میکنمش دوتا. میخوای ازدستم فرار کنی:)روی تخت پرتت میکنم و سه تا از انگشتامو به زور فرو میکنم . تنگی ولی من به هرحال عقب جلو میکنم. محکم. سینه هات تکون میخوره و مدام سعی میکنی عقب بکشی . تند ترش میکنم‌. صدای اه کشیدنت گوشمو کرمیکنه . بایه دستم شونتو نگه داشتم. مثل مار ب خودت میپیچی و باتمام وجود میلرزی. ابت تیکه تیکه و با فشار میزنه بیرون . کیرمو میزارم جای انگشتام و میگامت.کوست داره کیرمو قورت میده. دیگه اهت به جیغ تبدیل میشه.نمیتونم تحمل کنم و خم میشم میبوسمت. ابمو میاری و من لباتو گاز میگیرم .نگاهت میکنم درحالی ک اخرین تلمبه هارو میزنم. گونه هات سرخ سرخه. میکشم بیرون و کیرمو میارم لیسش بزنی. بقیه ابمو هم جمع میکنم و میکنمش تو دهنت.نوشته: برده،ارباب