ورود

ثبت نام

loading...

سکس متفاوت آرش و مینا

این یک خاطره یا داستان نیست بلکه فانتزی یا بهتر بگم سکسی هستش که دوست دارم با آرش داشته باشم هرچند بیشتر کلمات یا حرکات گفته شده واقعیت داره ولی بعضی هاشون رو خودم اضافه کردم تا بیشتر بشه و برام به واقعیت تبدیل بشه ببخشید اگه طولانی هستش چون با جزییات کامل نوشته شده خخخخ بهمین خاطر از حاشیه های دیگه صرف نظر میکنمواما داستاااانشب ساعت ۱۱بود که آرش از مغازه امد و طبق معمول همیشه امد نشست و کامپیوتر رو روشن کرد و پوشه فیلم پورن یا سکس رو باز کرد و نشست به نگاه کردن منم که با سینی چایی اومدم وسط پاش نشستم وشروع کردم با کیرش وررفتن اول از کنارشورتش شروع کردم و کم کم با سرانگشت کنار پاش رو ناخنی میکردم و یواش یواش دستم رو توشورتش میکردم و کیرش رو میگرفتم و میمالیدم اونم اروم اروم نفسهاش تندتروتندترمیشد و صدای اه ه ه ه واوووووف ش بلند میشد وکم کم شورتش رو از پاش در اوردم و لختش کردم اونم دستش رو به سینه ام رسوند و نوک سینه م رو بین دوتا انگشت گرفت و میچرخوند منکه از این کارش خیلی خوشم میومد و سریع شروع کردم به خوردن کیییییرخوشتراش و شق شده ش اونقدر کلللللفت بود که تو دهنم جااااانمبییشد باسرزبون یک لییییس کوچولو میزدم بهش که ارش اهش بلند میشد و دوست داشت تا ته بکنم تو حلقم ولی من کم کم زبون میزدم وقتی خودم رو خم میکردم تا کیرش رو بزارم تو دهنم دیگه اون دستش به بدن من نمیرسید تا بتونه لمسم کنه یا سینه هامو بمالونه و فقط پاهاش رو از هم باز میکرد و خودش وکیرش رو در اختیار من میزاشت و با تمام وجود از خوردن کیرش لذت میبرد و هرازگاهی چشمش به سیستم میفتاد که فیلم سکسی پخش میشد دیگه طاقت نیاورد و منو به روی خودش کشوند و برگردوند منو واز پشت سر شروع کرد به خوردن و زبون زدن کس وکونم منم رو شکمش دراز کشیدم و همچنان که اوکس وکونم رو میخورد و لذت سکس چند لحظه بعد رو واسه من بیشتر میکرد منم کیرش رو تو دهنم کردم و از خوردن کیرش هم لذت میبردم و گاهی تخم هاشو بغل های پاش رو وکشاله رانش روبا سرزبون لیس میزدم یا اینکه می رفتم زیر تخمهاش و بین کونش و تخم هاشو لیس میزدم تا دیگه امان منو میبرید و فقط دیگه دوست داشتم با تمام شدت اون کیییییییر. بززززررررگ و پر از آب دهن خودم رو که کلی خیس کرده بودم رو بکنم تو کسسسم ولی اون ول نمیکرد و همچنان به خوردن کسسسسم ادامه میداد ومیگفت جاااان چه کسسسس خوشمزه ای جاااااان سفید و خوش بوووو ااااخ زبونم توووووکسسست جاااان بخووووررم کسسسست روووو اوووووف زبونم توکونتتتت اووووف کسست تو دهنم جووووون چوچولت توووودهنم جاااان اوووووف چه سفت شدددده چه دل میزنه زیر زبونم جاااااان اااااخ کییییر کلففففنتتتم روبکونم تووووش جررررش بدم با کیییرم اااااخ جاااااان اوووووف چه اااااابی راه افتاده ازززززش جاااااان اووووف آب کسسست تو دهنم ااااااخ کسسست کییییییر میخواااااد ؟؟؟ آب کییییر میخواد. تشنه شه جاااااان کییییییر مییییدم بهش وحااااااال میدددددم بهش اوووووف اااااخ جاااااان (البته این کلمات رو تکه تکه وبین هر زبون زدنش تو کسم میگفت)که منو بیشتر حشری میکرد که دیوونه میشدم ومیگفتم:جاااااان بخورکسسسسم رو جاااااان زبووون بکننن تو کسسسم آااااااخ چه زبوووونت داااااغ جاااااان آااااااخ کسسسم آااااااخ کسسسم کوووونممم بخووور لیییسش بززززززن جاااااان سورااااخ کوووونم رررررو بازررزرزش کن که مییییخوام کوووون بدددم بهت بکووونی و جررررش بدی دوستدارررری کووون بکنی ؟ اااااخ کیییر کلفتتت تو کوووونم جاااااان اااااخ کیییییر دراااازت توکوووووونم اااااخ کیبییرت تو دهنم جاااااان چه خوشمزه است کیییبیرت جاااانم جاااان اااااخ کسسسم رو خیییس خیییسش کن میخوام ببشینم رو کییییرت بسه دیگه بزاااااررررر میخواااااام کییییییر بببکننننم تووووو کسسسسم که میگفت ننننه هنننننوززززز زززززودددددهمنکه تو اوج لذت خوردنش بودم و کسسسسسم رو محکم به صورتش وزبونش فشار می دادم یا اینکه خودم رو تکون تکون می دادم رو دهن و زبونش اونم زبونش رو در میاورد و سیخ میکرد تا بتونه با زبونش بکونه توکسسسسسم سرم رو خم میکردم و از خوردن کسسسسم و گاییده شدن توسط زبونش بیشتر حال میکردم و بشدت خودم رو تکون می دادم که ارش متوجه میشد که دیگه به اوج رسیدم و سریع ول میکرد و نمیزاشت من بیشتر جلو برم وبرمیگردوندمنو و میگفت بیا یکم خستگی در کنیم تا بهتر بتونم اااااون کسسس خووووشگلللللل و داااااغت روووو جرررر بددددم و بکننننم و حاللللل بددددم بههههشششس منم که تقریبا با یه حس شهوت و یه حس خماری ولی سرمست از چند لحظه دیگه اروم میشدم ومنتظرواسه اون کییییییر کلللللفتتت و ژله ااااا ای مانندش تابررررره تووووو کسسسسم وحااااااال کنمبعداز کشیدن یه سیگار ودوباره افتادن به کییبیبیرش و خورررردنش دوباره مست میشدم و دیگه نمیتونستم طاقت بیارم و سریع پشت میکردم بهش و قمبل کنان رو کیییییرررررش می نشستم وتا کلاهک کییییبیرش وارد کسسسسم میشد کسسسسم نبض زدنش تموم میشد و اروم میگرفت و تازه میخواست با تمام شدت اون کییییییر کلفتتتتت و قورت بده تو خودش و با شدت بالا و پایین میشدم واز سرکیییییراروم می رفتم پاییییین تو کسسسسم و تا ته که میرسید و چوچوله ام به شکمش میخورد اونجا توقف میکردم و خودم رو دایره وار روی شکمش میچرخوندم هم کییییییرش رو تو کسسسم بهتر حس میکردم و هم چوچوله م رو روی شکمش میچرخوندم تا حالم چند برابر بشه یا اینکه یکم خودم رو می کشیدم پایین تر و همزمان که روی کییییییرش میومدم پایین چوچوله ام رو به خایه های گردوسفتش می کشیدم که فوق العاده عالی بود وخودآرررش هم پاهاش رو از هم باز میکرد و بادودستش میگرفت پاهاش رو وکمرش رو بلند میکرد تا خایه هاش به کسم بیشتر مالیده بشه و بهتر حااال کنم زمانی که فرمون دست خودم بودبیشترین حالم رو میکردم و اون فقط از پشت دوتا قمبل های کوووووونم رو میگرفت و مالش میداااااد و تماشا میکرد رفت و امد کیبیبببرش رو تو کسسسسم و لذت میبرد و میگفت ؛آآاااااااخ جااااااان چه کسسسسسس داغی اووووف ااااااااخ جااااااااااان جااااااان و منو برای تندکردن و لذت بیشتر بردن از کس دادن بجلو پرتاپ میکرد ودوست داشتم بیشتر تو کسم تلمبه بزنه و منو باشدت بگاد منم سرم و پایین میگرفتم و از این صحنه بیشترین لذت رو میبردم و همزمان با بالا و پایین رفتن رو کیر کلفت ودرازآرش دستم رو به خایه های گرد و قلمبش میرسوندم و همچنان با سرانگشت اونها رو لمس میکردم و بغل پاهاش رو ناخونی میکردم که حس شهوت آرش روچندبرابر میکرد و صداش بلندتر و بلندتر میشد و گاهی میگفت جااااااان کیرم تو کست جااااااان کیرم تو دهنت جاااااااان کیرم رو دوستداری خوب میکندت ؟؟منم که با اون صدای شهوتی میگفتم اااااااره عشقم عالیه خیییییلی خوبببببببه بگن بکن منو جربده کسم رواااااااخ عششششششققققمآرش:دارم میکنم توکسسسست حال میکنی ؟ کست روبمال رو خایه هام جاااااان تا اونها رو هم جابدی توکست اااااخ اووووف کسسسس مستتت رو بگردم ااااخ کسسسس مستتتت رو بنازم اخخخخخ کس مسنتتت رو فشار بده رو کییبرم محکم بکوبون رو کیییییرم اخخخخخ ته کسسسته کیییییرم اااااااخ جاااااان ،من که دیگه داشتم از حرفهای ارش و تلمبه زدن های پی در پی ته کسم و مالوندن خایه هاش به روی کسم دیوونه میشدم و همزمان با تلمبه های اونم خودم تلمبه برعکس میزدم (اون فشارمیدادته کسم و تلمبه بعدی رو من کسم رو به کیرش فشارمحکمتری می دادم)که لذت هردومون روبیشتروبیشتر میکرد آرش هم پهلوهامو محکم میگرفت و با شدت هر چه تمام نشدنی ته کسم تلمبه میزد و منو مستقیم روی کیرش بالا و پایین میکرد و گاهی پاهای منو که بغلش گذاشته بودم رو راست میکرد و منو به پشت روی خودش میخوابوند و از ، گردن منو میبوسید و با اون نفس های داغش به پشت گردنم باعث میشد لذت من چندین برابر بشه دستهاشم تازه به سینه هام رسونده بود و داشت دو تاسینه مو تو مشتش محکم فشارشون میداد و میکشیدشون و نوکشون رو بین دوتا انگشت میگرفت و میکشید و میتابوندشون منم همچنان رو کیرش بودم و دوتامون فقط تو فکر حال کردن بیشتر و حال دادن بیشتربه طرف مقابل مون بودیم من که دیگه اصلا تو حال خودم نبودم و دیگه تو فضا بودم وبا صدای لرزون وپر شهوت فقط میگفتم عششششقم عششششققققم اااااااااااخ کسسسسم اااااااااخ جررررم دادی اااااخ اووووف جاااااان ااااااه اااااااه جررررخورررردم اااااااخ که ارش متوجه میشد که دارم ارضا میشم و فقط دوست دارم صدای اونو کلمات سکسی که بهم میگه رو بشنوم که شروع میکرد تند تند تلمبه زدن و همزمان دستش دوتا سینه هاموفشار میداد و میگفت ؛جووووونم جوووونم عززززززیزم کیییییرم تو کسسست آااااااخ چه کسسسس داغی جاااااان اووووووف میخوام کسسست رو گاااااازرزز بگیرم خونییییین و مالیییییش کنم واوووووف حاااااارم کردی داره کیییییرم تو کسسسسست آتیش میگیره جووووون آب کسسس بریزرو کیییییرم سردش کن آب کسسسست کییییرمومثل آهن سفتش میکنه جاااااان آااااااخ اووووووف چه کسسسس داغی رو دارم میکنم اخ خخخخخ جاااااان محکم بکوبونم ته کست ابت بیاد بریزرو کیییییرم جاااااان جاااااان من که دیکه فقط گوشم صدای ارش رو میشنوید و هیچی دیگه نمیفعمیدم ومیگفتم جاااااان بگوووو بگووووبکوووبون ته کسسسم ااااااخ کسسسمم رو جررررر بده کسسسم رو محکم بگااااا ااااخ کسسسم آااااااخ کیییییر داغت تو کسسسم جاااااان جاااااان آااااااخ اووووووف جاااااااااان اااااخ کیییییرکلفتتت تو کسسسسم اااااخ کیییییرداغ وکلفتتت تو دهنم اااااخ اوووووف کیییییرت تو کوووونم ااااااه اااااخ کیییییرت لای سینه هام جاااان جاااااانم جاااان جاااااان جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان و با چندتا ضربه محکم تر تو کسسسسسم ارضا شدم وبا تکون های پی در پی اب کسم سرازیر شد آرش ؛؛؛؛ جاااااان جاااااان چه اااااااب کسسسس دااااااغی اااااااخ کیییییرم اااااااخ کیییببببرم سووووزوندیش بااااااا اب کسسسست جاااااااااان جاااااااااان جاااااااااان برییییییز بریییییز اااااااااب کسسسست رو روی کیییییرم جاااان و دیگه بیحال روی تن خیس از عرق ارش افتادم واسه چند لحظه بی حس شدم ولی ارش همچنان ادامه میداد و کسسسس منو میگایید و تلمبه میزد و همچنان دستش رو سینه هام بودو محکم فشارشون میداد که دوباره اوج میگرفتم و هنوز میخواستم ادامه بده و اصلا تموم نکنه که باز شهوتم چندبرابر قبل میشد و بعداز چند دقیقه دوباذه ارضا میشدم همیشه دوست داشتم بعدارضاى اول پشت سرش دوباره ارضابشم که از بار اول بیشتر بهم لذت میداد وبعداروم میشدم آرش که دیگه تو سکس با ارضاشدن من استاد شده بود و بهترین حال هارو بمن میداد همونجورکه رو کیرش نشسته بودم منو متوجه میکرد برگردم و رودررو وروی شکمش دراز بکشم تا دستش رو راحت تر دور سینه هام بگیره وبمالدشون و یکی یکی و بنوبت سینه هام و تو دهنش میکرد و میمکیدشون و با اون یکی دیگه دستش اون یکی سینه مو فشار میداد و گاهی هم سعی میکرد نوک دوتا سینه مو بهم نزدیک کنه و همزمان نوک دوتاشو تو دهن میکرد وقتی در میاورد میگفت جاااااااااان عشقم جااااااااااان حال کن نفسم حال کن جاااااان فدای ناله هات بشم من جااااااااان چه لذتی داره کس کردنت جاااااان جاااااان آااااااخ حال کن با کیییییرم جاااااان آااااااخ چه کسسسس داغی دارم میکنم من جاااااااااان کیررررم داره حال میده بهت اره ؟جاااااان خوب میییییکنه کسسسست رو جااااان دییییونه ت کرده کییبیرم ؟؟؟ جااااااان کسسسست کیییبرمیخواد هنوز ؟؟؟؟ کییییر کلففففنتتتم رو میخواد ؟؟؟ محکم بززززززنم جررررر بخوره اااااررررررهه و همچنان تلمبه هاشو محکم میکوبوند ته کسسسم که دردم میومد و همراه با حال کردن قاطی میشد و صدای منو بالاوبالاتر میبرد ومیگفتم؛آاااااااخ کسسسسم آاااااخ کسسسسم جررررررش دادی ؟؟دوستتتتداری جرررررربدی کسسسسم رو اره ؟؟؟ محکم بکوبون ته کسسم آااااااخ کسسسسم ااااااخ چه کیییییرکلفتی ااااااخ چه کیییییر دااااااغی اااااااخ چه کییییر درازی اووووف چه حالی میده به کسسسم جااااان اااااخ اوووووف که دیگه من باکلمات سکسی ارش ارضا میشدم و تا اخرین لحظه ارش منو تو بغلش فشار میداد و ازم لب میگرفت و میگفت جاااااان آب کسسسست روبررریز رو کیییییرم کیییییرم رو چاااااق وچلللله ترررررش کنننن جاااااان اااااااخ چه داااااغ اااااب کسسسست جاااااان حاااال امد کسسسست؟؟؟ حاااال داد بهت کییییییرم؟؟؟ کسسسسست رو خوب گایییید؟؟؟ جاااااان ولب هامو گازمیگرفت و زبونش رو تو دهنم میکردومیچرخوند و مثل کیییییرتودهنم تلمبه میزد و منم بیحال تو بغل ارش ولو میشدم وسرم رو روی شونه اش و روی گردنش مینداختم تا سرحال میشدم شروع میکردم گردن ارش رو بوس کردن و ازش تشکر میکردم بابت این سکس و حال عالی که بهم داده بود ارش دیگه منو بزور از خودش جدا میکرد و میگفت که دیگه خیلی پرو شدی و بسه دیگه الان که دوباره مست بشی و دوباره ارضا بشی از پا میوفتی و دیگه واسه ادامه سکس حال نداری و حالا که نوبت من برسه رمقی تو وجودت نخواهد موند با بی میلی ازش جدا میشدم و چند ثانیه رو تشک دراز می کشیدم و بعد پا میشدم دوتا چایی داغ می ریختم و میاوردم تا با هم بخوریم و خستگی از تنمون بیرون بره و خودمون رو واسه ادامه سکس اماده کنیم وبه دستشویی میرقتم که هم جیش کنم و هم بدنم رو که پر از اب کسم بودرو بشورم و با ریختن اب سرد روی کسم از داغی کسم کمتربکنم بعد از یه استراحت ونفسی تازه کردن ارش که کیییییرش کاملا خوابیده بود رفتم جلوش نشستم و شروع کردم به دستمالی کردن کیییییرش تا که سفت شد و من شروع کردم به خوردن و لیبیس زدن کیییییرش اونقدر کییییرش خوشمزه بود که از خوردنش سیر نمیشدم زبونم رو به زیر کلاهک کییییرش می کشیدم که ارش رو دیوونه میکرد و صداش بلند میشد که دارررررری چیییکاااار میکنننننی با کیییییرم اااااااخ بااااااز داااااری وحشییییش میکککککنی میییییخوای که بااااااز جررررت بدددده؟؟؟میدونست که با گفتن این کلمات منم وحشی تر میشم و با ولع و خوشمزگی بیشتر کیییرش رو میخوردم و خودش بیشتر حاااال میکنه تا دیگه حسابی مست میشد و منو بلند میکرد تا از خوردن دست بکشم و منو کنار خودش میخوابوند و دستش رو از زیر سرم رد میکرد و با تموم احساس منو به آغوش میکشوند وکییییرش رو جلو سوراخ کسسم میزاشت و پاهامم وسط پاهاش سفت قرارمیدادو شروع میکرد تلمبه زدن اونقدر با احساس و خوب میکرد که من فقط چشام رو میبستم و خودم رو تو اغوشش رها میکردم و فقط حال میکردم ارش هم یه دستش رو سینم بود و میمالوند و یه دستشم روی کسسسم بود و چوچوله ام رو میمالوند من دیگه جیغ میزدم از حال زیاد اااارش هم با صدای اه و نالههه های من حاااال میکرد و اون هم همراهی میکرد و میگفت جاااااان جاااااان حاااال میکنی با کیییییرم اااااااخ کیییییرم رو وحشییییش کررردی حاااالا جیییغ ت رو درررراورده دوسششش دارررری کیییییرم رو ؟خوووب حاااال میدددده بهت ؟مییییخوااااد جرررربده کسسسست رو اااااااخ وااااای چه حاااالی دارررره جاااااان جاااااان وتند وتند میکوبوند ته کسسسم که منم هم درد داشت واسم و هم لذت داشت منکه تو هر سکس با ارش ۴یا۵،بار ارضاع میشدم و اگه ارررش جلوم رو نمی گرفت و صبر نمیکرد شاید ۱۰بار هم ارضاع میشدم ارش که از پوزیشن ها زیاد استفاده میکرد و هر لحظه پاهام رو یا به زیر پاهاش مینداخت یا بالا میاورد یا خم و کج میکزدتا بیشتر و بهتر بتونه بکوبونه ته کسسسم واگرهم خودش زیاد میرفت تو حس و باعث میشد که بخواد ارضا بشه از تلمبه زدن خودداری میکرد و بی حرکت وایمیستاد وبعد چند ثانیه اروم اروم و با احساس شروع میکرد سر کییییرش رو اروم اروم وارد کسسسم میکرد بعد نگه میداشت و باز بیشتر فرو میکرد همش اروم اروم بود باز نگه میداشت و فقط کییییرش دل دل میزد تو کسسسم و منم منتظر قسمت سوم و انتهایی کییییرش که بکنه تو کسسم که اینبار دیگه اروم اروم نبود بلکه با شدت و خیلی محکم فرو میکرد ته کسسسم که به معنی واقعی جررررر میخورد و جیغ میزدم وزیر دلم حسابی درد میگرفت که ابن درد باعث میشد من کمی خودم رو ازش دور کنم که ارش منو میگرفت و نمیزاشت در برم و میگفت جووووون چی شد ؟ کسسست جررررخوررررد ؟؟درررردددش گررررفت؟؟اووووف اخه چرررررا حارررررش کردی کیییرم رو ؟؟؟همچنان که این حرفهارومیگفت ولی کییییرش رو همون ته کسسسم محکم نگه داشته بووود و اروم اروم فقط تکون میداد ته کسسسم وبعد دوباره اروم اروم شل میکرد و کییییرش رو در میاورد و یکم به دور و بر کسسسم میمالوند و دوباره به همو منوال شروع میکرد اروم اروم سر کییییرش رو فرو میکرد تاکلاهک میرفت تو کسسسم باز نگه میداشت چند ثانیه باز دوباره قسمت دووم ۱کییییرش رو فرو میکرد و با ر سوم دیگه تاته فرو میکرد ولی نه اهسته و اروم اروم بلکه با شدت و محکم و سریع کییییرش رو هل میداد ته کسسسم و دوباره جیغ منو در میاورد که هم لذت داشت و هم درد داشت و باز همون ته کسسسم محکم نگه میداشت وبعد چند لحظه دوباره میکشید بیرون و کییییرش رو روی کسسسم میمالوند و یا اونو به سوراخ ککککونم میرسوند و دور کونم میجرخوند و دم سوراخ کونم فشارش میداد و منکه متوجه میشدم میخواد از کوووون بکنه میگفتم نههههههه که آرش میگفت جووووون داخل نمیکنم و یکم فقط سرش رو بازی میدم همون جللللو ولی میدونستم که کم کم کووونم جا باز میکنه و بعدش همه کییییرش رو تو کووونم میکنه وارش هم یه دستش به سییینه ام بود و میمالوند و یه دستش روکسسسسم و چوچوله ام بود کببیرش هم توکووووونم بود و بشدت من حااااااال میکردم هر چی من بیشتر مست بشم اون بیشتر میتونست کییییرش رو فشاااار بده تو کوووونم و بعد از چند مین دیگه ارش به هدفش رسیده بودو کووون من جابازکرده بود و ارش دیگه میتونست راحت تو کوووونم تلمبه بزنه و حال کنه با کوووونم و منم که خیلی حال میداد بهم با تلمبه های تند تند میخواستم ارضا بشم بعضی اوقات نمیتونستم جلوشو بگیرم و حال از کووون دادن رو بیشتر ببرم ولی وقتی میتونستم ، کنترلش کنم از ارش جدا میشدم و دستم رو محکم روی چوچولم فشار میدادم تا ارضا نشم و به ارش میگفتم نننننننن وآرش منو محکم توبغلش فشار میداد. وکبیییرش رو تو کوووونم اروم اروم تکون میداد که از شدت شهوت خودش ومن کم نشه و همچنان منو اروم میکرد وباز دوباره شروع میکرد به تلمبه زدن وگاییییدن که دیگه من نمیتونستم تحمل کنم باز ارضا میشدم اااااارش هم که دیگه خسته شده بووود و میخواست ارضا بشه دوتا بالشت میداشت زیر شکممم و من روشکم میخوابیدم وقمبل میکردم اااارش هم میخوابید روی کونم و کییییرش رو میداشت دم کوووونم و محکم میکوبوند خیلی درد داشت واسم یکم که حال میکرد در میاوررررد کییییرش رو و میکرد تو کسسسسم و اونجا هنوز تند ترو محکم تر میشد ضربه هاش که دیگه اااااااه و اووووفش بلندتر شد و نفس هاش داغ تر و بیشتر که میگفت میخوام دیگه اااااب م رو بیارم و شروع میکرد وبا چند تا نفس های عمیق و کش دار متوجه میشدم کسسسسم داره داغتر و داغتر میشه گفتم ااااااخ اااااخ کسسسسم ااااتبش گررررفت اااااخ کسسسسم اااااخ کسسسسم رو جر دادی اااااخ کیییییرت خیلی کلفت شده اااااخ ارررش اااااخ کیییییرت خیلی داااااغ شده اااااخ کسسسسم اااااخ که ارررش هم میگفت جاااان کلفت شده کییییرم حاااال کن باهاش میخواد کسسسست رو جررررر بده دیگه باشدت ااااااب کیییرش رو میریخت تو کسسسم ومیگفت ااااااخ بخور کیییییرم رو ااااااخ بیااااااااینم ااااااب کیییییر ااااااااب کیییییر میخواست کسسسست اووووووف اووووووووف وهمزمان با ارضاشدنش منم حال میکردم و میگفتم جاااااااااان اووووووف کییییرت توکووووونم ااااااخ جاااااااااان کیییییرت توکسسسم جاااااان کیییییرت نودهننننم جاااااان آااااااخ بریز اااااااااب کیییییرت رو تووووکسسسسم ااااووووف جاااااان فدااااای اون کیییییرت بششششم که کسسسم رو پررره آااااااب کرررررده بریییبز برررییز سییییرش کن کسسسم رو تشننننه آااااب کییییرت ررررووووومیخواست ااااااخ جاااااان و بیحال میوفتاد کنارم بعد که یکم حال میومد میگفت خسته نباشی مرسی حاااال دادمنم میگفتم اوووووف فقط حال داد دییییونه کردی منو که از حااال هم بالاتر بود مرسی عزیزم و جلو میرقتم و میبوسیدمشببخشید اگه طولانی بود ولی امیدوارم خوشتون امده باشهنوشته: مینا
loading...