پاپانوئل کیر به دست هدیه کریسمس کو

803

پاپانوئل حشری اومده بود که هدیه سال نو رو بزاره زیر درخت کیریسمس

فرشته ها با لباسهای برق وممه های نرم لرزان وارد شدن و پاپانوئل تحریک شد و شروع شد سفت شدن رو توی شورتش حس کردن بهترین هدیه ای که وش کریسمس گرفم .کیر گوشتی

دخترک شورت صورتی با دیدن پاپنوئل و فرشته ها خیلی هیجان زده شد ,احساس کرد شورتش داره خیس میشه