پاپانوئل کیر به دست هدیه کریسمس کو

پاپانوئل حشری اومده بود که هدیه سال نو رو بزاره زیر درخت کیریسمس

فرشته ها با لباسهای برق وممه های نرم لرزان وارد شدن و پاپانوئل تحریک شد و شروع شد سفت شدن رو توی شورتش حس کردن بهترین هدیه ای که وش کریسمس گرفم .کیر گوشتی

دخترک شورت صورتی با دیدن پاپنوئل و فرشته ها خیلی هیجان زده شد ,احساس کرد شورتش داره خیس میشه