مامانی خوش استایل کردنی رو گاییدم

بم اومد اما تقریبا پنج دقیقه اخر مامان خوابش گرفت گفتم ببخش خاله مهناز خوشگلم دست خودم نبود حواسم پرت شد. وقتی برگشت کیر شقمو که داشت شورتمو پاره میکرد دید گفت وایی چه بزرگه. فکرشو نمیکردم اینقدر مرد شده باشی. یکم باهام شوخی کرد و لباس پوشیدیم و رفتیم. تو مهمونی باهم رقصیدیم. شب که شد چون اکثر مهمونا موندیم خونشون. جا کم بود و رخت خواب پهن کردیم کف حال. مامان و خاله هردو بابلوز حلقه ای و ساپورت خوابین. مامان سمت دیوار بود. من کنارش رو یه نالی و یه پتو برا هردومون. کنار من خاله بود و شوهرش. زیراندازمون به هم چسبیده بود. هوا گرم بود اکثرا پتو نپوشیده بودن. خلاصه همه خوابیدن. ساعت دو بود. دیدم خاله کون قلنبش سمت منه. منم یادم افتاد که امروز چه حالیر باهاش کردم. کیرمو چسبوندم بهش از رو شلوار. دیدم تکون نخورد. یکم فشارو بیشتر کردم کیرم شق شده بود و میمالیدم. دیدم خاله نیم خیز شد پتو رو ورداشت و کشید رو جفتمون و باز کونشو داد عقب. بعد ساپورتشو با شورتش تا زانو داد پایین. منم شلوارمو کشیدم پایین و گذاشتم درش یه کم مالوندم خاله خودش توف انداخت تو دستش و زد رو سوراخش بعد کیرمو با دست گذاشت رو شوراخش. کونشو کامل قنبل کرد و یکم فشار داد عقب تا کلاهک کیرم رفت تو یک دقیقه بی حرکت بود و بعد اروم عقب جلو کرد و بعد دو دقیقه وایستاد دستشو اورد عقب و گذاشت بغل باستنم و فشار داد سمت خودش یعنی تلمبه بزن. منم شروع کردم به تلمبه زدن تند تند میزدم یه لحظه وحشی شدم و محکم زدم صدای شالاپ شلوپ اومد. دوباره سرعتمو کم کردم. معلوم بود کون دادن براش عادیه. اما کونش خیلی داغ بود نزدیک بیست دقیقه کردمش که ابم اومد جام نبود بکشم عقب و گفتم اگه بریزه رو رخت خواب بد میشه. تو کونش خالی کردم و دیدم بدش نیومد. بعد شلوارمو دادم بالا از زیرپتوش دراومدم رفتم زیر پتوی مامان. ده بیست دقیقه گذشت همش تو فکر این بودم که چطوری خاله اینقدر راحت بهم کون داد. خواستم بخوابم دیدم مامان داره وول میخوره. گفتم بزار مامانو انگولک کنم ببینم چیکار میکنه. کونش طرف من بود‌. دستمو که زدم به باستنش باورم نمیشد کونش لخت بود…. ساپورتشو داده بود پایین داشت با خودش ورمیرف. کف دستمو رو باستنش گذاشتم. دیدم با دستش دستمو کنار زد. بعد چند دقیقه دوباره دستمو گذاشتم رو کونش. دوباره دستمو کنار زد. فهمیدم دلش میخاد وگرنه شلوارشو بالا میکشید و کونشو زمین میزاشت تا در امان باشه. اینبار مستقیم انگشتمو بردم برای سوراخش. دیدم کار نداش. یه کم باستنشو با سوراخش مالوندم. بعد کیرمو توفی کردم و گذاشتم رو سوراخش فشار دادم دیدم خیلی راحت رفت تو. مامان خودش بیشتر میداد عقب که تا ته بره تو شروع کردم به تلنبه زدن. بعد دیدم مامان دستمو گرفت از جلو گذاشت رو کوسش. همزمان که میزاشتم کونش. کوسشو میمالوندم. بعد نیم ساعت ارضا شد و بدنش شل شد و بیحال. منم بعد ده دقیقه ابم اومد اما تقریبا پنج دقیقه اخر مامان خوابش گرفت. ابمو تو کونش خالی کردم باز گفتم نریزه روی رخت خواب. بعد پاشدم رفتم دسشویی. برگشتم اومدم بخوابم. سش داغ داغ بود دراز کشیدم خاله مهناز پتو رو کشید رو جفتمون. به پشت خوابیده بود و صورتش رو به بالا. دستمو گرفت گذاشت رو کوسش و دستمو میمالید روش باز دوباره حشری شدم کوسش خیس اب بود.شورت و ساپورتشو کامل دراورده بود هیچی پاش نبود. دوباره پشتسو کردم بهم چنان حشری بود هیچی حالیش نبود. منم شلوارمو دادم پایین. کیرمو گذاشتم در کونش. کونش خیس اب بود. دیدم با دستش جای کیرمو عوض کرد گذاشت رو کوسش. وایییی کوسش داغ داغ بود نتونستم خودمو کنترل کنم فشار دادم رفت تو چنان خیس بود نیاز به توف نداشت. شروع کردم به تلمبه زدن صدای ملچ موچ میداد سرعتمو بیشتر کردم. یک ساعت گایدمش ابم داشت میومد یواش درگوشش گفتم ابم داره میاد. گفت بریز تو. منم ریختم تو کوسش. بعد از هم جدا شدیم و خوابیدیم. فردا صبح خاله مهناز چنان تحویلم میگرفت و مامان انگار منو تازه دیده بود. وله سگ کونمو پاره کردی برگشتیم تهران من و مامان رفتیم خونه خودمون. لباسامو دراوردم چشمم به مامان افتاد شورت و سوتین تنش بود رفت اشپزخونه اب بخوره. برگشت رفت تو اتاقش رفتم پیشش. شورتمو دراوردم شورت و سوتین مامانو هم دراوردم. گفتم بریم رو تخت. درازش کردم و شروع کردم به خوردن کوسش واییییی چه طعمی عین یه سگ لیس میزدم. بعد رفتم سراغ پستوناش ارزوی دیرینم. افتادم به جون پستوناش سیر نمیشدم. بعد گفتم مامان میخام کونت بزارم. دیدم برگشت یه بالش گذاشت زیر شکمش و گفت بفرما. کونش بالا اومدهدبود و خیلی سکسی بود یکم زبون زدم و توف کردم روش. بعد کیرمو گذاشتم درش. اروم فشار دادم رفت تو دیدم مامان گفت یواش درد داره. شروع کردم به تلمبه زدن و کامل خوابیدم روش. سرعتمو زیاد کردم گفتم مامان داری چیکار میکنی گفت دارم به پسر کیر کلفتم کون میدم. پسرم داره کونمو پاره میکنه. گفتم دارم میزارم تو کون ناز مامانم جووووون. اه و نالش بلند شد و میگفت اروم بکن درد داره. گفتم مامان اینجوری چون تسلط دارم روت دوست دارم محکم بکنم و بهت فشار میاد به حالت سگی وایستا . پاشد سگی وایستاد دوباره کیرمو گذاشتم کونش. اول اروم اروم تلمبه زدم. وقتی زیرم بود چون کونش بزرگه اجازه نمیداد کیرم کامل بره تو. اینجوری کامل میشد بره تو. اول تا نصفه کردم تو تلمبه زدم. بعد چند دقیقه کیرمو تا دسته کردم تو تخمام چسبیدن به سوراخش.دیدم جیغ زد پاره شدم شروع کردم به تلمبه زدم محکم زدم خواست فرار کنه اجازه ندادم. خراب شدم روش پاهاش از هم رفت و کونش بدتر باز شد فک کنم تخمام هم رفتن تو . مامان جیغ میزد ولم کن. اما من محکم گرفتمش پاهاش از هم رفته بود و خودشو رو زمین انداخت. محکم کیرمو فشار میدادم تو بعد تلمبه زدم مامان داد و هوار میکرد . با شدت تلمبه زدم دیدم مامام اروم شد. تقریبا بیست دقیقه همونجوری کردمش تا ابم اومد همشو ریختم تو کونش. همونجوری افتادم روش. بعد چند دقیقه پاشدم مامان گفت توله سگ کونمو پاره کردی اگه گذاشتم دیگه بهم نزدیک شی. گفتم مامان دست خودم نبود کونت اونقدر خوبه که گفتم پارش کنم. گفت خفه عوضی. پاشد سرپا دوباره چشمم‌بهش افتاد حشری شدم. پاشدم رفتم بغلش کردم و بوسش کردم لب ازش گرفتم. از دلش دراوردم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون