مامانی شیر میده,بهش کیر میدم

مامانی حشری صبح به صبح تو آشپزخونه بهم شیر میده ,منم بهش کیر میدم شیر تازه از ممه مامانی