آب کوس مادر من شیرین است

مامانی پاهاشو باز کرد از بالا با سر رفتم تو کوسه از کوسه خوردم از آب کوسه خوردم خیلی شیرین بود