من و دوستم با زن باحال و جنده ام

8K

لباس سفیدش را بالا داد و یکی از سینه هاشو درآورد و کرد توی دهنم


 بی اختیار لباس سفیدش را کنار زدم و ممه هاش رو نگاه کردم. بدنش سفید و تپل و زیبا بود. نافش هم معلوم بود. به چشمای خانم نگاه کردم. چشاشو آروم روی هم گذاشت و تو چشام نگاه کرد


سینه اش نرم و خوش مزه بود