بده برات بخورم خالی بشی

تو بخواب من خودم همه کار برات میکنم هم میمالم برات هم ساک میزنم هم همه جوره حال میدم بهت تا آبت بیاد عزیزم