اینقد کوس ات خیس شده که کیرم داره برق میزنه

همینجوری داشت کیرشو توم عقب جلو میکرد

روم دراز کشید بعد بلند شد و کاندوم رو درآورد و دوباره از اتاق رفت بیرون و چمد ثانیه بعد برگشت گفت شلوارتو بکش بالا و برو خونه

من عاشق كون كردن بودم وقتی كه یه كون وارد محل میشد اول از همه من آمارشو داشتم و هرجوری كه بود ترتیب اون كون قلمبه را میدادم

اون که ترس نداره، فیلمی که ازت گرفتم ترس داره

من هوس كردم كه یك تجربه ای از كون دادن كسب كنم