دلش کیر میخواد با ممه هاش بازی میکنه

پاهاشو باز کرد منظورشو گرفتم

روم خوابیدم رو کسش خیلی جالب بود برام مثل جارو برقی مکش داشت کس سفید بی موش مزه عالیش هنوز تو دهنم بود پاهاشو دور کمرم جمع کرده بود من عقب جلو میکردم

مدت بیشتری تلمبه زدمداشت ابم میومد