بهترین ماساژ ارگاسم

اورال عشرت خانم قربون که از جوابم ذوقش دررفته بود گف‌: عشرتی چشیدن کی بود مانند دیدن، من میخوام ساک زدنت بهترین باشه، نه مثل اونا که دیدی، میخوام واسه کیرم سنگ تموم بزاری. هااا گفتم اخه ساک ساکه دیگه! فرقش چیه؟ چطور بخورم فراموشت نشه؟ قربون کیرت برم مش قربونم، قربون نیگاهی کرد و مثه شهریا خواست قمپز در کنه و گف‌: از غریزت کمک بگیر عشرت غریزه، بزار غریزت بگه چجور بخوریش، هااا، من میرم گوسفندا رو ببرم چرا،برگشتم اماده باش که کیرم امونش نیست عشرت. قربون تو روستامون به قول خارجکیا پارتنرم بود هااا. یعنی قسمت نر تو جفت گیری هامون بود. به زبون خودمون پاره تنم بود. خرجیم میداد و بعضی شبا تا صبح سیخم میزد. با عجله چادرمو سر کردمو رفتم درخونه همسایه و فرنگیس دختر بتول خانومو صدا زدم، تو روستا فقط اون دانشجو بود و ازین چیزا سرش میشد، بردمش خونه. گفتمش ساک غریزی چجوریه ؟؟ فرنگیس با او چشا تخم‌مرغیش زل زد بهم و گف‌:ساک غریزی چیه دیه؟؟ خلاصه جریانو براش گفتم و اونم خنده کرد و گفت : آهااا منظورت اورال. به اینکار میگن اورال عشرت خانم. بشم حدود 50تا فیلم داد که ببینم و اورالو یادش بگیرم ، یکی ازین کامپیوتر رومیزیا هم داشت فیلما رو گذاشت و گف‌ بشین ببین همش، چندتاشون خارجکی بود که همه ادااطوار بود، زنای گیس‌بریده جوری این کیرا رو میخوردن که انگار از دهنشون تونل زدن به رودشون، تازه با همون دهن از خودشون صدا ناله هم در میکردن. ایرانیا ولی بهترش بود، ولی خوب‌کوتاه بود و خیلی کثیف و بی‌کیفیت،نفهمیدم ازشون، خلاصه همه رو غریزی ترکیب کردم و هی نکته‌هاش مینوشتم : اول اینکه رژم نباید چرب باشه،کیر قربون رژی نشه یه‌وقت، قربون زود اعصابش در میره هااا. شاید بدش بیاد. دوم اینکه پوستم اتوکشیده باشه، صاف و صیقلی، قربون چشاش به چروکام بیفته سفتش نخوابه یهو. سوم اینکه باید برا موهام یه فکری کنم، موهام وز وزی بود ولی چطور کاریش کنم دم دار باشه، تا قربون با دمش گردو بشکنه؟ نیگاه به اطراف کردم و غریزی کش تمبون قربون رو دراوردم و پشت موهام سه تا دم ساختم، گفتم کار از محکم‌کاری عیب نمیکنه، بزار بفهمه از همه این گیس بریده ها و خارجکیا گیسای عشرت بهترشه.هااا کسم خیس که هیچ مث کویرخشک شده بود چهارم کجا براش بخورم و چجوری؟ ما خوب تو کل روستامون کسی نه مبل داشت و نه تخت،همه زندگیم حصیر و نمد و تشک و رختخواب بود،هااا فهمیدم چجور بخورمش، هر جورکه قربون‌بگه، اما از روبرو سخت‌تره خوردن، اخه دندون‌زدن ایطوری بیشتر میشه، اما اگه بشه بیفتم روکیرش از پهلو یه دهن میشم فقط لب و زبون،میشم یه عشرت بی‌دندون . پنجم اینکه ناخنام لاکی باشه،قربون قهوه ای دوست‌داشت، نه پررنگ و نه خیلی کم‌رنگ، هااا ، شبیه پشم گوسفنداش،یه کم غریزی به لاک‌سفید فرنگیس زردچوبه و رنگدونه زدم محشر شد. ناخنام رنگش عینهو پشم، همون که قربونم خاطرشو میخواد. از ذوق ناخنام نیگاه میکردم و قر میدادم و میخوندم دختر باید خاکی باشه ناخناش لاکی باشه . هاا ششم اینکه نباز به لخت‌شدن نبود، نیمه‌لخت هم کافی بود، فقط باید رو قوس کون و کمرم کار میکردم، هااا. تا قربون از نیگاه به این کون حشری بشه و زودتر ابش بیاد و من خلاص، اخه قربون همش میگه عشرت این کون نبود قربون هم تا الان زنده نبود. هفتم اینکه ازین خمیرریش سفیدا بریزم رو کیرش، عینهو فیلما، بعد کیرشو با دهنم خمیری کنم،این خارجکیا هم ادا اطوارایی دارن واسه خودشون،حالا چی میشد به جاش،،،، هااا، غریزی خودم یه چیز دیگه اومد تو ذهنم تا رو کیرش بریزم، فقط باید بزارم تو فریزر یخ بزنه تا بمالم رو کیرش و بعد یهو با دهنم داغش کنم، قربون کجایی ببینی عشرت چه فکرا که برا کیرت نکرده . اما اخریش که برام چندش بود خوردن اب کیر قربون بود. اخه قربون هرچی کیرش خوشمزست ابش بدبو و لجنه، اون قسمت رو با توکل باید رد کنم فقط هیچ راهی نداره. همه چی اماده بود و منتظر قربون بودم، یه تیشرت ازین بی استینا پوشیدم و یه دامن تا بالا ابروهام. با صدا زنگوله گوسفندا قند تو دلم اب شد، این قربونم بود که داشت گله رو به آغل میبرد، بالاخره وارد شد، با چشا ورقلمبیده نیگاه به رختام کرد و گف‌: عشرتی خودتی؟؟ هااا مش‌قربون‌جون خودمم،پس کیته؟ کنیزتم قربون، سایه کیرت از سرم کم نشه . قربون با حشرحمله کرد سمتم و سرمو ول نمیکرد و فشار رو کیرش میداد. مش قربون،،،اوهوووی، تخماش از رو شلوار یه گازی گرفتم تا اهلی شد. با غضب گفتمش برو لخت شو . بشین برات چایی بیارم اول، بعد برات میخورم . براش چایی بردم، لب نزد، فقط زل زد به من،بخورش عشرت، با ناز و ادا لنگ حموم رو برداشتم و گفتمش: میخوای چشامو ببندم و بخورم؟ قربون چشاش گرد شد، تو صورتم یه چک زد که رنگم پرید، سرم و کیرش رو با سرعت به سمت هم حرکت داد، دم موهامو به ترتیب تو دست می‌گرفت و سرمو رو کیرش عقب جلو میکرد، تا دید نفسم نیست و دارم خفه‌میرم درش اورد و گف‌: چی‌چی بلغور میکنی عشرتی؟ چشات ببندی که چی بشه؟ ترس از کیرم داری مگه؟ نکنه دلتو زده کیرم؟ هااا، میخوای دندون زدی بهونه چشات کنی که ندیدی؟دوباره کیرشو تا تخماش تو دهنم فرو کرد،سینه‌هام ول و اویزون رو پروپاچش مثل تاب میچرخید و کونم از ترس ضربه‌هاش عینهو بید میلرزید، کسم خیس که هیچ مث کویرخشک شده بود. بوی پشگل همه نای و نایژم رو پر کرده بود،دوباره دلش رحم اومد و کشید بیرون . کیرت ترک برداشته، داد زدم قربون، قربون، د صبر بده مرد، برات سوپروایزر دارم، ها. ازونا که خارجکیا دارن برا بکناشون . مهلت بده،این یکی رو شک ندارم خوشت میاد. موهام و سرم ول کرد ، رفتم و از تو یخچال سرشیر تازه که از شیرگاوامون درست کرده بودم و یخ زده بود اوردم، با عشوه گفتم هااا. نگران نباش . خارجکیا به اینکار میگن مارال . همین کیرخوردن این چیزا منظورمه. میگن بهترین مارال اینجوریه. یه کم رو کیرش سرشیر مالیدم. دادش دراومد . فحش میداد و مادرمو تو قبر نفرین میکرد که یخ زدم ، با دهن حمله کردم سمت کیرش، داشتم ها میکردم تا داغ بشه و کیرش نچاد، منتظر بودم تعریفاش و خانم گل گفتناش شروع بشه،چک دوم تو صورتم زد و گف‌:جنده چه کاری‌کردی؟ سرشیر رو کیر؟ هااا؟ فوت؟ تف تو روت، فهمیدم کیرش یخ کرده و ناراحته . استکان چایی کنارش رو کیرش خالی کردم تا حال بیاد و گرم بشه، از صدا داد قربون گوسفندا هم تو آغل به بع بع افتادن و نگران حالش شدن، صدا سوختم سوختمش قاطی فحشاش بهم سرازیر سمتم بود،کاسه سرشیر خالی کردم رو کیرش تا یخ کنه، صدا تیریک تیریک کیرش بلند شد، خاک بر سرم مش‌قربون کیرت ترک برداشته، نیگا از وسط داره نصف میشه، قربون اوهوی قربون بیهوش شد، فکر کنم از شدت حال زیاد بود هااا . بعد مارال برا قربون فکرم مشغول یه چی بود که اروم نداشتم. قربونو صدا زدم بهوش که اومد گفتم مش قربون ؟ جون عشرت بگو شماره 1 و 3 چی بود مجازاتش ؟ قربون چشاش بست و اروم گف هر سه تا ساک بود خواستم سرت گول بمالم. خواستم دهنت بگام عشرت. به جاش این مارالت منو گایید.ها داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون