کوس کون خیس از آب کیر

3.2K

واقعا حشری شده بودم کم کم ماجرا جدی شد و گفت من رازی توهم رازی چرا نمیذاری خدمتتو بکنم و جفتمون ب اوج لذت برسیم؟منم ک تا اون موقع کلی چیز یاد گرفته بودم قبول کردم و اونم ادرس خونشونو داد تقریبا دو هفته ای طول کشید تا جور شد برم پیشش اخه امتحان داشتم و نمیشد خیلی برم بیرون.ی خونه اپارتمانی نسبتا شیک مکانمون بود همین ک وارد شدم یکم نگام کرد و گفت اجازه هست؟گفتم اره ی لب طولانی ازم گرفت و گفت ببخش ارباب دست خودم نبود بعد رو زمین دولا شد و گفت اجازه بدید من برسونمتون داخل..با اینکه تو چتا کامل امادم کرده بود ولی یجورایی شوک شده بودم نشستم رو کمرش یادم افتاد باید چکار کنم موهاشو از پشت کشیدم گفتم جون بکن حیوون بی خاصیت مگه نون نخوردی اونم تندتر میرفت حالا دیگع واقعا حشری شده بودم از کمرش اومدم پایین سریع اومد مث سگ رو پام دولا شد و پاهامو بو میکردن و زبون میزد انگشتای پامو کردم تو دهنش و اونم با اشتها میمکید بعد چند دیقه گفتم مثل ی سگ خوب دراز بکش رو زمین جون بکن چ غلطی کردی مادرجنده اونم دراز کشید دوس نداشتم شلوارشو دربیاره فقط بالاتنه لخت بود ولی خودم کامل لخت شدم ک دیدم خیره شده ب کسم سریع رفتم پامو گذاشتم رو کیرش گفتم حرومزاده کی بهت اجازه داد چشای کثیفتو ب من بدوزی ها؟؟اونم هی میگفت غلط کردم ارباب معذرت مبخوام تشنم شده دست خودم نیس.گفتم تشنت شدع؟؟گفت بله ارباب تشنه ی جیش گواراتون تشنه ی اب کستون.اینارو ک میگفت من حشرم دو برابر میشد زود نشستم رو صورتش کسمو چسبوندم ب دهنش گفتم فعلا کس من میخاره تا مثل یه سگ خوب با زبونت نخارونیش از جیش خبری نیس اونم دیگ نمیتونست حرف بزنه چون کسم کامل داخل دهنش بود و داشت زبون میزد توش فقط تند ت ند نفس میکشید دیگ جیغ و ناله ی منم دراومده بود و داشتم ارضا میشدم ک با دندونش چوچولمو گاز گرفت یکم حال داد بهم ولی دردش خیلی بیشتر بود پا شدم ی لگد زدم بهش و پامو گذاشتم رو گلوش گفتم چ غلطی کردی مادرجنده؟؟میخوای بزنم عقیمت کنم کس ننه توله سگ؟؟اونم هی میگفت ببخش ارباب معذرت میخوام حواسم نبود کسمو مالیدم ب صورت و دماغش منم ک هنوز عصبی بودم دوباره نشستم رو صورتش ولی کامل نه..وزنم رو زانوهام بود اونم فک کرد میخوام جیش کنم دهنش دهنشو باز کرد و چشاش بست منم محکم دماغشو گرفتم شروع کردم شاشیدن رو صورتش و چشماش کل صورتش از جیش من خیس بود و نمیتونست درست نفس بکشه منم کسمو مالیدم ب صورت و دماغش اون فقط چشاشو بسته بود و هی میخواس کسمو لیس بزنه ولی من از عمد کسمو ب بالای صورتش میمالیدم ک مثه سگ له له بزنه همونجام ارضا شدم و دیگ بیحال بودم دراز کشیدم رو زمین ک دیدم اومد بین پاهام اب کسمو لیس میزد بهش گفتم خوشمزس سگ بی خاصیت؟گفت عالیع ارباب گفتم جیشم چطور بود خوب سیر شدی مادر جنده؟ گفت داغ و اتیشی بود داشتم خفه میشدم زیر شاشتون حیف ک نذاشتید زیاد ازش بخورم..دیدم شلوارش خیس شده و فهمیدم اونم ابش اومده..اون روز واقعا واسع جفتمون عالی بود و ازم خواست ک دوبارع برم منم دوسه بار دیگ رفتم و هربار ی مدل انجام میدیم.سکس ی چیز سلیقه ایه و من واقعا عاشق این سبک سکس شدم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون