کردن از کون با دوست پسر بی غیرت ولی کیر کلفت

3.8K

کیرش رو یه ضرب فرو کرد تو کسش درحالی که دستای مهسا رو بالای تخت بسته بودم و شهاب سرش رو لای پاهاش برده بود و وحشیانه کسش رو میلیسید آه و ناله ی مهسا تبدیل به جیغ شده بود من هم روی مبل اتاقم نشسته بودم و یواشکی فیلم میگرفتم و برای سامان میفرستادم سامان : وااای دارم دیوونه میشم کاش اونجا بودم و خودم کیر پسره رو میکردم تو کس زنم – جون گفتم که زنت رو جنده میکنم سامان : چطوری راضی شد – کاری نداشت اول بکم با فیلم سوپر شهوتیش کردم بعدم با عطر تحریک کننده دیوونش کردم شهابم که یکی از بهترین پارتنرامه تو سکس وقتی دستای مهسا رو به بهونه ی سوپرایز بستم شهاب اومد مهسا یکم جیغ جیغ کردم اما شهابم کارش رو بلد بود سامان: نازی بازم عکس بفرست دوربین گوشیم رو روشن کردم شهاب اومد روی مهسا و کیرش رو یه ضرب فرو کرد تو کسش دیگه آه و ناله ی مهسا خونه رو برداشته بود شهاب تند تند تلمبه میزد فیلم رو برای سامان فرستادم بعد رفتم دستای مهسا رو باز کردم اونقدر حشری شده بود که مستقیم دستاشو دور بدن شهاب حلقه کرد گوشی رو بردم جلو و وویس فرستادم برای سامان مهسا آههه و ناله میکرد گفتم: مهسا جوووونم حال میده زیر کیر شهاااب مهسا بین ناله هاش گفت: عالیه آهه – ازین به بعد باید زیرخواب شهااب بشی مهسا : اوووف میخوامش سامان داشت دیوونه میشد سامان: نازی میخوام بکنمت همین امشب باید زیرم بخابی هرچی آبمو میارم بازم میخاام – امشب باید تو کس زنت کنی همون کسی که الان یه کیر کلفت توشه شهاب مهسا رو برگردوند و واسه کون کردن داشت اماده میکردش دوباره مشغول فیلم گرفتن شدم اروم اروم کرد تو کونش و شروع به تلمبه زدن کرد مهسا جیغ میزد جررر خوردم شهاب: کیر من بزرگ تره یا شوهرت جنده خانوم؟ مهسا با ناله:واسه هردوتون کلفته شهاب: جوووون چه جنده ای زیرمه تموم عزیزم خانومه جندت چندبار ارضا شد فیلم رو برای سامان فرستادم سامان جواب نمیداد میدونستم که داره با فیلمای زنش خودشو خالی میکنه منو سامان سکس های زیادی داشتیم و بارها بهش قول داده بودم کاری کنم مهسا با یه کیر دیگه حال کنه و در عوضش بهم قول یه شمال دو نفره رو داده بود شهاب و مهسا ارضا شدن و روی هم افتادن یه عکس پایانی گرفتم و واسه سامان فرستادم و گفتم : تموم عزیزم خانومه جندت چندبار ارضا شد و آب شهاب خان رو هم اورد تبریک میگم بخاطر این زنه جنده ای ک داری سامان: مرسی عزیزم نمیدونم چطور تشکر کنم ازت – به قولی ک دادی عمل کن سامان: آخر هفته اماده باش که میخوام لب ساحل بکنمت -جون چه حالی بکنیم .. قول میدم تو شمال هم سوپرایزت کنم سامان : واس اخر هفته و لیسیدن کست لحظه شماری میکنم – عزیزم من برم زنت رو از زیر شهاب در بیارم آخر هفته میبینمت بوس شهاب از جاش بلند شد و رفت دستشویی منم رفتم کنار مهسا و موهاش رو نوازش کردم بغض کرد و گفت من چی کار کردم نازی؟ و اشکاش سرازیر شد نباید میزاشتم عذاب وجدان بگیره چون سوپرایزم برای یامان خراب میشد اخه میخواسم اخر هفته ک میریم شمال به شهاب بگم دوباره بره مهسا رو بکنه و واسمون عکس بفرسته -گریه نکن مهسا جون لذت بدن و تنوع حق توئه از کجا معلوم که سامانم اینکارو نمیکنه اخم کرد و گفت : سامان غلط کرده اوه خبر نداشت اندازه موهای سرش با شوهرش سکس داشتم و همین الانم که زیر شهاب خوابیده نقشه ی منو شوهرشه -بیخیاال مهسا مگه حال نکردی زیر شهاب؟ مهسا : چرا خیلی حال کردم اما به سامان خیانت کردم -شاید سامانم به تو خیانت کنه مهسا باز اخم کرد و گفت : چرا مگه چیزی از سامان دیدی – نه عزیزم اما مردا اصولا شیطونن البته حرفام کس شر بود بیشتر سعی داشتم قانعش کنم مهسا : نه سامان هیچوقت به من خیانت نمیکنه خندم گرفته بود لهنتی اگه پارسال بچمو سقط نمیکردم الان بچه ی سامان تو بغلم بود بهد این میگه سامان به من خیانت نمیکنه مهسا : به چی میخندی؟ الان کسم باد کرده از دیدن سکس شما شهاب اومد تو اتاق و گفت : عزیزم انگار بازم دلت میخوادااا پاشو لباس بپوش دیگه مهسا به خودش اومد و پاشد لباس پوشید و بعد به ربع هم رفت منم به یامان پیام دادم : سامان امشب بکم با مهسا بداخلاقی و بحث الکی کن مهربون نباشی که عذاب وجدانش بیشتر بشه سامان : باشه عشقم امشب بیام خونت حال کنیم؟ – نگه دار خودتو واسه اخر هفته شهاب کنارم دراز کشید و گفت : خب خانومی کارم رو درست انجام دادم؟ خزیدم تو بغلش و گفتم : عاااالی .. یه کار دیگه هم میخوام ازت سهاب: تو جون بخواه -آخر هفته میخوام به کار واسم انجام بدی شهاب: چشم چکاری؟ – حالا بعد بهت میگم الان کسم باد کرده از دیدن سکس شما شهاب خندید و مستقیم سرش رو برد لای پام و مشغول شد و صدای ناله هام توی خونه پیچید… داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون