آزمایش سوراخ کون لزبین

کصامون داره میخوره بهم پسرعمه هام هم اونجا بودن و من با یکیشون قبلا رل بودم و یه رازهایی بهش گفته بودم ک داداشش نباید میفهمید شامو که خوردیم نازی گفت پاهام درد میکنه بیا بریم قدم بزنیم منم به مامانم گفتم و با نازی رفتم تو حیاط پشت اینو اون صحبت میکردیم و با گوشیامون ور میرفتیم که یهو دوستم زنگ زد چون زیاد فهش میدیم به هم مجبور شدم برم یه گوشه به نازیم گفتم الان میام وقتی قطع کردم مهرداد اومد بیرون گفت رویا چرا بیرونی گفتم نازی پاهاش درد گرفته اومدیم یه قدمی بزنیم گفت بیاین تو شیرینی بخورین گفتم الان میایم به نازی اشاره دادم بیاد مهردادم پشت ما راه افتاد یهو صدام کرد رویا برگشتم درباره اتفاقات اخیر میگفت گفتم بزار واسه بعد هی کصشو می مالید به کصم رفتیم تو نشستیم نازی گفت که اینطور، اقا کامیار(داداش مهرداد) در جریان هستن؟؟ گفتم دهنتو ببند گفت چون شما میفرمایین چشم. خلاصه تموم شد و رفتیم خونه، مامان بابام رفتن اتاقشون خابیدن ماهم رفتیم تو اتاق لباس عوض کنیم. نازی کاملا لخت شد منم لخت شدم فقط یه شرت صورتی نازک پامون بود که اومد کنار تخت بهم گفت دیدی دهن لق نیستم؟ منم دستامو باز کردم اونم پرید بغلم گفتم قربون ابجیم برم همینجوری که خوابیده بودیم گردنمو بوس کرد که دوتامون خندیدیم یهو متوجه شدیم کصامون داره میخوره بهم. چشاش خمار شده بود منم دیدم حالش خرابه اذیتش نکردم و گذاشتم کارشو بکنه. هی کصشو می مالید به کصم و ممه هامون میخورد به هم پاشو انداخت لای پام داشت ناله های خفیف میکرد دستشو برد سمت کصش تا شرتشو صاف کنه دیدم لای کصش کثیفه با انگشت لای کصشو تمیز کردم که به کص دوتامون خورد یه اهی کشیدیم ولی هنوز خجالت میکشیدیم بیشتر پیش بریم در همین حین یهو لرزید و شرتش خیس خیس شد شرت منم خیس کرد بی حال افتاد رو تخت منم بوسش کردم اونم بوسم کرد دیدم نا نداره تکون بخوره فقط نفس نفس میزنه شرت خیسشو اروم کشیدم پایین تا عوضش کنم از خجالت چشاشو وا نمیکرد دیدم لای کصش کثیفه با انگشت لای کصشو تمیز کردم لباساشو تنش کردم و خوابیدیم. این اولین بار بود که تو بغلم ارضا شد و شیطونی داشتیم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون