کوس خیس عمیق

زبونمو ب نوک ممه هاش زدم. موهای بول بول و زیر بغل بودم.هرچی بیشتر میگف بیشتر حشری میشدم.اونروز تو مدرسه مبینا گف امروز مامانم میره خونه خالم.قرار شد من برم پیشش.ب مامانم گفتم کار درسی داریم.خلاصه رفتم اولش ک نشستم رو مبل پاهامو باز کردم .مبینا اومد کنارم.ما از لب گرفتن خوشمون نمیومد.یهو سوتینشو کشیدم پایین.خجالت کشید یهو نوک ممه هاش چروک شد.ممه هاش کوچولو بود نوکشم قهوه ای پرررر رنگ.نوک زبونمو ب نوک ممه هاش زدم.دوسداشتم گاااز بگیرم نوک قهوه ایشو سوراخ بول بولش چسبوندم یهو جیش داغش تو دهنم ریخت .خلاصه اون خجالت میکشید منم نوکشو بو میکردم و میلیسیدم.سوتین و لباسشو در اوردم.یهو دستشو داد بالا دیدم زیر بغلش پر از پشمه.زبونمو در اوردم و پشمای زیر بغلشو بو میکردم و میلیسیدم.بعد حواسش نبود منم شورتشو کشیدم پایین.یهو چسبید..هنو خجالت میکشید.یهو دیدم بول بولش انقد مو داره سیااااهه!فقط پشماشو میلیسیدم بعد پاشو باز کردم با نوک زبونم چوچولشو تکون تکون میدادم.گفتم جیش کن.انگاری اونم انقد حشری شده بود جیشش گرفته بود.دهنمو ب سوراخ بول بولش چسبوندم یهو جیش داغش تو دهنم ریخت.جیششو خوردم دیدم خوشش اومد.گف پی پی منو میخوری؟ من همیشه پی پی خودمو بو میکنم چوچولشو لیسیده بودم پوف کرده بود بدم نمیومد پی پی اونو بلیسم‌.دستامو اوردم جلو یهو دیوم سوراخ کونش باز شد پی پی هاش تیکه تیکه افتاد تو دستم.شروع کردم ب لیسیدن پی پی هاش.انقد چوچولشو لیسیده بودم پوف کرده بود.بعد سوراخ کونشو ک پر از پی پی بود لیسیدم و با زبونم تمیز کردم.تو دهنم چوس میداد من بو میکردم.کونش کلی مو داشت.خلاصه بول بولشو حسااابی بو کردم و بعد اون منو لخت کرد و همینکارارو برام کرد.جاتون خالی.خیلی خوب بود. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون