لنگاشو دادم هوا و شروع به تلمبه زدن کردم

یه کیر سفید

از گردنش شروع به خوردن کردم و به سینه هاش رسیدم .نوک زبونم رو رو سینه هاش می چرخوندم و بازی بازی تا نافش رسیدم .دکمه اول شلوارشو بازکردم همین جور تا دکمه اخر شلوارش رفتم .تو دلم اشوب بود که زیر این شلوار یه کس منتظر منه یا یه کیر گنده. خلاصه با هزار بدبختی شلوارشو در اوردم و …………چیزی که ازش می ترسیدم و دیدم .یه کیر سفید نیمه خواب با 2 تا خایه سفید بدون حتی یه موی سیاه. از جام بلند شدم که بگم این چیه که ………..دستم و محکم گرفت و گفت هیچی نگو.شلوارم رو از تنم در اورد و کیرم رو گذاشت تو دهنش . کیرم که گرمای دهنش رو حس کرده بود شروع به سیخ شدن کرد .با زبونش زیر کلگی کیرم رو می مالید . صدای خوردن کیرم و ملچ و ملوچش ذهنم رو قفل کرده بود و هیچی نمی تونستم بگم .با نوک زبونش زیر خایه هامو لیس می زد و یا دستش کیرم رو بالا و پایین می کرد . رو تخت منو خوابوند و یه کم روغن بچه رو کیرم ریخت و شروع به بازی با کیرم کرد .دیگه داشت خوشم می اومد و نمی تونستم هیچ تکونی بخورم . کم کم دستم رو بردم سمت کونش و شروع به مالیدن کونش و سوراخ کونش کردم.

کیرشو گذاشت رو لبم

یهو دیدم حالت 69 روی من دراز کشیده و داره برام ساک میزنه .کیرش راست شده بود . زبونم گذاشتم روی خایه های کوچیکشو شروع به لیسیدنشون کردم .هر بار که این کارو تکرار می کردم کیرش حالت ارتجاعی تکون می خورد معلوم بود داره حال می کنه.یهو کیرشو گذاشت رو لبم و کم کم فشار می داد که بره تو دهنم . سر کیرشو شروع به خوردن کردم که دیدم از شدت لذت ساک زدن کیرم رو متوقف کرده بود و کیرم بدون هیچ حرکتی تو دهنش جا خوش کرده بود. یه کاندم اورد و رو کیرم کشید و خیلی اروم کردش تو سوراخ کونش .وای که چه قدر تنگ و گرم بود.همون جور که روم نشته بود من هم از پشت سینه هاشو مشت کردم و می مالیدم .دستمو گرفت و گذاشت رو کیرش منهم براش کیرشو بالا و پایین می کردم.کیرش خیلی خوشگل بود .یه کیر بلند و صاف .حتی یه ذره کجی هم نداشت.دراز و سفت بود.

براش جق می زدم

خوابوندمش رو تخت و لنگاشو دادم هوا و شروع به تلمبه زدن کردم با یه دستم هم براش حالت جق زدن کیرش رو می مالیدم .احساس کردم که داره ارضاع می شه منهم سریع خودم رو ارضا کردم و با تمام قدرت ابم رو ریختم تو کونش . یا یه دستم زیر خایه هاشو می مالیدم و با اون یکی دستم براش جق می زدم که یهو ابش اومد و با چند تا جهش بلند کلی اب ازش اومد . یه چند دقیقه ای کنار هم دراز کشیدیم و بعدش لباسا مونو پوشیدیم و بدون حتی یه کلام حرف از هم جدا شدیم و من اومدم خونه و بعد از اون جریان انگار که تا حالا همدیگر رو نمی شناختیم به زندگی روزمره ادامه دادیم ……….. ولی باید اعتراف کنم سکس با اون برام شده یه خاطره که نمی دونم باید بهش افتخار کنم چون خیلی لذت بخش بود یا باید شرم کنم .ولی به هر حال یه تجربه شیرین بود .

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون