با شورتم کیراشونو پاک کردن

کیر کوچولو

تا شب نزدیک سحر فکر کردم. خوابم نمیبرد آخه. خوابیدم و بلند شدم. مدرسه رو رفتم و برگشتم. قیافم مثل زامبی شکت خورده بود. در آخر به بهونه پارک یه ربع به پنج زدم بیرون و تا پنج رفتم خونه حمید. حدس میزدم قراره چه بلایی سرم بیاد. ولی بهتر ازاین بود که از فردا کل بچه های مدرسه به کس و کونم نگا کنن و به هم چشمک بزنن و شایدم … .زنگ و زدم و رفتم داخل که پشت سرم در رو قفل کرد. دیگه مطمئن شدم. آماده بودم لخت شم که منو بکنه. که دستمو گرفت و برد نشوند رو مبل. گفت صبر کن الان میام. به قرآن راضی بودم بهش کون بدم. رفت اتاقش که گوشیشو بیاره. دیدم جناب آشغال، علی و امید و امیر رو هم آورده. پشت سرش از اتاق اومدن بیرون. گوشی رو گذاشت رو اپن آشپز خونه و با بچه ها اومدن طرفم. خیلی عصبانی و ترسیده بودم. شلواراشونو در آوردن. تیشرتای هم دیگه رو هم درآوردن. هر چهار نفر لخت شدن. خدایی پر پشم بودن. انگار از روز اول تولد تاحالا دست به پشماشون نزده بودن. ساق پاها سیاه بود دیگه. کیراشون بین شق و خواب بود. یکیشون سفید بود و سه تای دیگه سبزه. من تاحالا کیر از نزدیک ندیده بودم. فقط تو فیلما. تو همین فیلما اینقدر دادن براشون شیرین بود که گفتم الان قراره عشق کنم. عین وحشیا پریدن بهم و لختم کردن. نمیدونم چرا خدا برا همه پسرا کیر گذاشته برا من کس. به کیر کوچولو هم راضی بودم والله. نمیدونستم اولین کس دادن دردش از اولین کون دادنم بیشتره.

کیراشونو میمالیدن

وایسادم بینشون. حدودا هم قد بودیم. شروع کردن به مالیدن بدنم. میمالیدن و تو کس و کونم انگشت میکردن. میگفتن چرا ممه نداری و چطوری ممکنه یه پسر کس داشته باشه و چرا تا حالا ندادی و اینو داشتیم بعد دنبال کس دختر بودیم. کلمه دختر برام یک تصویر نفرت انگیز بوجود میاورد. مجبورم کردن بخورم براشون. کیراشونو میخوردمو و یه آب بیرنگ لزجی ازشون میومد بیرون. هیچ مزه ای نداشت. از کسمم وقتی خودمو انگشت میکردمم هم یه آبی میومد بیرون. ولی این جوری نبود. از اونورم هی از پشت انگشت میکردن و سر کیراشونو میمالیدن به سوراخام. این کارشون بیشتر حشریشون میکرد. منم فقط میخوردم. چون پاک کردن اون فیلم باجی بیشتر از این نداشت. بلندم کردن و رو دسته مبل به حالت فرغونی گذاشتنم. گفتن اول دو تا کیر میکنیم توش و بعد یدونه. با خودم گفتم کدوم کس ننه ای اینجوری میکنه؟ برعکش میزنی داداش. ولی بلند نگفتم. کیراشون هر کدوم پونزده شونزده سانتی میشد. برای اولین بار دو تایی، یکی کرد تو سوراخ کسم و یکی تو کونم. ولی میلشون به کس بیشتر بود. هی کردن و تا میخواست آبشون بیاد میکشیدن بیرون. منم فقط میسوختم. کسم به قدر یه لیوان آب ازش خون اومد. خون که ریخت رو کیراشون بیشتر حشری شدن. هی وحشیا میکردن و میکشیدن بیرون تا آبشون نیاد. به قدر یکساعت از کس و کون دادم و هی ساک زدم براشون. حالم از خودم از هر چهارتاشون بهم میخورد. احساس میکردم روحم سیاه شده. البته بیشتر قهوه ای شده بود. خیلی دادم. خیلی هم درد کشیدم. تازه داشت برام جا میفتاد و گشاد میشدم که هر چهار تاشون آبشونو خالی کردن تو کسم. یه لیس و انگشتم به کس کم بود که ظیافتمون تکمیل بشه که اونا رو هم انجام دادن. اول کیرشونو کردن تو دهنم و مزه فوق العلاده بدی میداد. ولی خوردم. بعدشم با شورتم کیراشونو پاک کردن.

دنبال کس دختر بودیم

وایسادم بینشون. حدودا هم قد بودیم. شروع کردن به مالیدن بدنم. میمالیدن و تو کس و کونم انگشت میکردن. میگفتن چرا ممه نداری و چطوری ممکنه یه پسر کس داشته باشه و چرا تا حالا ندادی و اینو داشتیم بعد دنبال کس دختر بودیم. کلمه دختر برام یک تصویر نفرت انگیز بوجود میاورد. مجبورم کردن بخورم براشون. کیراشونو میخوردمو و یه آب بیرنگ لزجی ازشون میومد بیرون. هیچ مزه ای نداشت. از کسمم وقتی خودمو انگشت میکردمم هم یه آبی میومد بیرون. ولی این جوری نبود. از اونورم هی از پشت انگشت میکردن و سر کیراشونو میمالیدن به سوراخام. این کارشون بیشتر حشریشون میکرد. منم فقط میخوردم. چون پاک کردن اون فیلم باجی بیشتر از این نداشت. بلندم کردن و رو دسته مبل به حالت فرغونی گذاشتنم. گفتن اول دو تا کیر میکنیم توش و بعد یدونه. با خودم گفتم کدوم کس ننه ای اینجوری میکنه؟ برعکش میزنی داداش. ولی بلند نگفتم. کیراشون هر کدوم پونزده شونزده سانتی میشد. برای اولین بار دو تایی، یکی کرد تو سوراخ کسم و یکی تو کونم. ولی میلشون به کس بیشتر بود. هی کردن و تا میخواست آبشون بیاد میکشیدن بیرون. منم فقط میسوختم. کسم به قدر یه لیوان آب ازش خون اومد. خون که ریخت رو کیراشون بیشتر حشری شدن. هی وحشیا میکردن و میکشیدن بیرون تا آبشون نیاد. به قدر یکساعت از کس و کون دادم و هی ساک زدم براشون. حالم از خودم از هر چهارتاشون بهم میخورد. احساس میکردم روحم سیاه شده. البته بیشتر قهوه ای شده بود. خیلی دادم. خیلی هم درد کشیدم. تازه داشت برام جا میفتاد و گشاد میشدم که هر چهار تاشون آبشونو خالی کردن تو کسم. یه لیس و انگشتم به کس کم بود که ظیافتمون تکمیل بشه که اونا رو هم انجام دادن. اول کیرشونو کردن تو دهنم و مزه فوق العلاده بدی میداد. ولی خوردم. بعدشم با شورتم کیراشونو پاک کردن.

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون