مامانی هشسری به دوست پسرم رحم نکرد

روع کرد به خوردن سینه هام من اندامه سکسی داشتم کم کم سعید داشت به طرفم کششیده میشد .از اون جای که یه ذره خجالتی بود نمیتونست بهم بگه ولی من متوجه شده بودم .یه هی ماهی گذشت که ما بیشتر به هم وابسته شدیم .کم کم دیگه یعید خواستشو بهم گفت .منم که خیلی میترسیدم درخواستشو رئ میکردم ولی راضیم کرد. قرار شد یه روز بریم خونشون .منم که اولین بار بود که سکس میکردم .خلاصه رفتیم خونشونو روی کاناپه نشستیم .منم یه تاپه سفید پوشیده بودم و با شلوارک سفید اندامم قشنگ نشون میداد .سعیدم که دیگه داشت از شهوت میمرد .بعد رفتیم توی اتاقش .منو خوابوند روی تخت .شروع به لب گرفتن کرد .چه حلی میداد .بهد شروع کرد اومد طرف سینه هام اول بوسشون کرد.تاپمو در اوردو شروع کرد به خوردن سینه هام داشتم میمردم البته از خجالت ولی خیلی حال میداد .سعید خیلی با ارامش کاراشو انجام میداد .بعد رفت سراغ شلوارکم چوچولمو کرد تو دهنش و در اوردش داشتم سعی میکردم که این کارو نکنه اما نمیشد شهوت سعید نمیذاشت بفهمه من نمیخوام باهام بیشتر از این پیش بره .رفت سراغ شرتم اول بوسش کرد وبعد شتمو در اورد .پامو باز کزدو زیونشو گذشات رو کسم .داشتم میمردم خیلی بهم حال داد .خیلی داشتم حال میکردم .زبونشو جوری حرکت میداد که تمتمه مو های تنم سیخ شده بود .چوچولمو کرد تو دهنش که دیگه اخو اوخم در اومده بدو .روم دراز کشید.کیرش لای کسم بود و کمی درد احساس میکردم .بهش گفتم پردمو نزنی ولی سعید کلیخواهش کردو گفت .من میخوامتو تو زنمی .ما خیلی همدیگرو دوست داشتیم ولی هی مخالفت میکردم .هر دیقه بیشتر به دردش افزوده میشد .سعید با هام حرف میزدو اروم اروم کیره کلفتشو فرو میکرد تو کسم .یهو شروع کرد به تلمبه زدن داشتم از درد میمردم خیلی درد داشت اما لذتش بیشتر داشت ازضا میشد خیلی وارد بود جوری داشت میکرد که داشتم بی حال میشدم .سینهامو میخورد از لب میگرفت دیگه داشت ازضا میشد اما سریع اورد بیرون که ارضا نشه بعد گفت کونتو میخوام .اما چون شنیدم خیلی درد داره میترسیدم .همون جوری که دراز کشیده بودم پاهامو داد بالا و بهش کرم زد .اروم اروم کیرشو کرد تو کونم داشتم از درد میمردم خلی بهم حال میداد .چند بار اروم اروم کرد تو و شروع کرد به تلمبه زدن که ابش اومد .ابشو ریخت تو کوتن .ازم لب گرفت منم که هنوز تو کف بودم و اونم فهمیده بود دوباره شروع کرد کسمو خوردن .تا ارضاع شدم .اون روز سه بار با هم سکس کردیم .الان یه ساله با هم در هفته دو بار سکس داریم و نامزد شدیم وو خیلی عاشقانه به هم سکس میکنیم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون