کیر و فرو کردم خشک خشک

2.1K

کیرم گوهیه گفتم کیرم دهنت من یه دوست دختر داشتم به اسم نرگس این نرگس خانوم ما خیلی دلش میخواست منو اذیت کنه و منو تو کف بزاره هروقت هم میدونست که من خونه نیستم و نمیتونم خودمو بهش برسون زنگ میزد و میگفت خونمون خالیه بیا خونمون یه روزی که من زود تر از قرار مرخصی گرفتم و اومدم خونه خانوم خبر نداشت که بنده خونه هستم و شروع کرد به اذیت کردن بنده و گفت که بیا خونمون مامانم نیستو تنهام و از این حرفا روحشم خبردار نبود که من خونه هستم و منم گفتم چشم خانوم یه نیم ساعت دیگه میام تعجب کردو گفت مگه خونه هستی گفتم بله خوب سرتونو درد نیارم نرگس خانوم ما 18سالشه و قدی حدودا160داره و وزنی حدود70سینه هاشم 75 منم با فاصله ای که از هم داشتیم نیم ساعت طول کشید تا خودمو بهش برسونم و زنگ زدم گفتم در خونتون هستم گفت درو باز میکنم با کفش بیا توی خونه که همسایه ها کفشتو جلو واحد نبینن شر بشه منم رفتم تو خونه و دیدم بله خانوم خانوما از حموم اومده و یه تاپ و شلوارک پلنگی پوشیده و اماده پذیرایی از من وایستاده منم بغلش کردم و کلی بوسیدمش و تو بغلم بردمش تو اتاقش و شروع کردم همزمان با ماچ و بوس به لخت کردن چون زیاد وقت نداشتیم وقتو تلف نکردم و شروع کردم به خوردن لب و سینه و یواش یواش اومدم پایین و شورتشو در اوردم و رفتم سراغ کس نازش و شروع کردم به خوردن اون هم از شهوت بیحال شده بود نشوندمش رو کیر مبارک وقتی شورت خودمو در اوردم بیچاره وحشت زده شد چون فقط تو عکس کیرمو دیده بود و فکرشو نمیکرد کیرم اینقدر کلفت باشه من کیرم 18سانته اما خیلی کلفته هرچی بهش گفتم ساک بزن کسکش قبول نکرد که نکرد منم حرصم گرفت برش گردوندم و به حالت داگی روی تختش و با وازلینی که از قبل اماده کرده بود سوراخشو چرب کردمو شروع کردم به انگشت کردن ودیگه موقع ورود کیر بود که سرشو گزاشتم درش و با فشار سرشو کردم تو جیغ زدو پرید جلو که کیرم در اومد و منم دوباره وازلین زدمو فرستادمش کنج دیوار که نتونه در بره و دستمو گزاشتم جلو دهنش و با فشار نصفشو هل دادم تو بدبخت میخواست جیغ بزنه نمیتونست از درد و حرص قرمز شده بود و دستمو گاز گرفت منم یخورده وایستادم تا جا باز کنه و بعد یواش یواش شروع کردم به تلنبه زدن بعد چند حرکت تا ته تو کونش کرده بودمو تلنبه میزدمو هردوتا داشتیم حال میکردیم که بعدچنددقیقه خانوم ارضا شد و منم ابم اومد اما از کونش بیرون نیاوردم و کیرمم نخوابید و همچنان داشتم تلنبه میزدم یه وقت در اوردم دیدم کیرم گوهیه گفتم کیرم دهنت حالم بهم زدی و سریع رفتم سمت دستشویی و اومدم بیرون دیدم خانوم تو حمومه و اومد بیرون و بغلش کردم و داشتیم لب بازی میکردیم که گیر داد گفت یا بازو یا سینه تو گاز بگیرم منم گفتم نه نمیشه شرمنده که شروع کرد به بازی در اوردن و اذیت کردن که منم رو تخت نشستم و اومد کنارم نشست و شروع کردم به ناز کردنش و یدفعه بغلش کردم و نشوندمش رو کیر مبارک و بزور کردم توش که غافلگیرشد و فکرشو نمیکرد که خشک بکنم توش و شروع کرد به داد بیداد و میگفت کسکش حداقل کرم بزن و منم همینجوری کردم و اهمیت ندادم اینقدر کردم تا خانوم ارضا شد و بعدش بلند شد و دیگه هم نداد و رفت حموم منم رفتم تو دستشویی و خودمو تمیز کردمو اومدم لباس هامو پوشیدم تا خانوم تشریف بیاره بیرون تا برسونمش ایستگاه تا بره خونه پدربزرگش بزور کردم توش که غافلگیرشد و فکرشو نمیکرد که خشک بکنم توش وقتی از حموم اومد بیرون یخورده اذیتش کردم و موهاشو سشوار کشیدم و لباس پوشید و بردم رسوندمش شبش هم پیام دادم حالت چطوره که گفت دارم از درد میمیرم و نمیتونم راه برم بعداز چند وقت هم بهانه هایی اورد و دعوامون شد و کات کردیم باهم. امیدوارم که داستانم خسته کننده نبوده باشه. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون