جنده آسیایی خیلی حشری

انقر لقی و باریک بود که فکر نمیکردم بتونم این کیرو وارد کوسه کنم ولی آروم آروم مهاراتاشو نشونم داد و سوراخی ک حسابی برام کش اومد اونقدری که کیرم توش جا بشه و سوراخجش با کیرم پر شد .یکی از بهترین کوشایی بود که کردم.