نوک ممه قهویی و سوراخ تنگ باید ببینی

باربی حشری با نوک ممه های قهوه ای با دامن کوتاه حسابی برام رقصید و کیرم بلند کرد آروم آروم از مقدار لباسش کم کرد و فقط با شورت و سوتین جلوم بود که من احساس کرم دیگه تحمل اون شورت و تو پاش ندارم شورتشو کندم و کیرم و سخت فرو کردم از هر روشی که فکرشو کنی کردمش سوراخ خوبی دشت آخر سر هم آبمو رختم روش و لذت بردیم هردو