تایلندی سوراخ باریک از همه سوراخش میده

مش باربی بود با این تفاوت که حشری ,حشر از کوس و کونش میریخت دوست دشت فقط کیر داخلش بشه ,دمه سوراخ کونش که البته به کوسه هم راه دشت یه سوراخ بزرگ از رو جوراب گذاشته بود خیلی کردمش