کیرشو حس کردم تو کونم داره شق میشه

سلام اسم من مینا(اسم زنونه)داستان ماله دو ساله پیشه زمانی که ۱۵ سالم بودداستان از جایی شروع سد که بچه بودم همیشه به لباس زنونه یه حسی داشتم دوست داشتم بپوشمشون ولی چون بچه بودم زیاد پیش نمیومد از بچگی کون بزرگ با پوست سفیده و خیلی کم مو وقتی۸ سالم بود پسر عموم چندباری لاپایی کرده بودم ولی بچه بودم حالیم نبود گذشت تا اینکه یبار خونه ی خالم بودم اونم یه دختر داره من رفتم زیر بارون وقتی برگشتم مامانم نبود قرار شد شب بمونم ولی چون لباس نداشتم گفتن لباس های دختر خالمو بپوشم خیلی حس خوبی داشتم تا ۱۱ سالگی یواشکی می پوشیدم ولی وقتی با سکس اینا آشنا شدم همش فیلم میدیدمو جق میزدم ولی بعد چند بار دیگه حال نداد باز افتادم رو دور لباس زنونه لباس زنونه میپوشیدمو انگشت یا خیار میکردم تو کونم حالش خیلی بیشتر بود دیگه دلم میخواست یکی با لباس زنونه بکنمولی نمیتونستم به کسی اعتماد کنم اون موقعه یه اکانت شهوانی داشتم هر روز چندتا پیام واسم میومد که میخواستن باشون سکس داشته باشم ولی من قبول نمیکردم چون خطرناک بود آخرین گزینم پسر عموم بود که هیکل خیلی خوبی داشت فهمیده بودم منو میخواد خونشون بالای خونه پدر بزرگم بود زیادم میرفتم اونجا یه شب بم گفت بیا تو حیاط منم رفتمانقدر اسرار کرد که راضی شدم ولی لاپایی چند باری کرد تا یبار گفتم بزار دلو بزنم به دریا بش بگم میخواستم بعدشم بکنم یروز یه شرت لامبادا سفید پوشیدم یه شلوار پسرونه ولی سفیدو یکم جذبم پوشیدم رفتم خونشون اول غیر مستقیم بعدشم دیگه رک گفتم من زنونه پوشم ولی بش گفتم این فقط بین خودمونه قبول کرد گفت الان میخوام بکنمت اول یکم ناز کردم بعدشم رفتیم رو تخت چون خونه تنها بودیم شلوارمو دراورد قبلشم شیو کامل کرده بودم وقتی شرتو دید گفت جووون عجب کونی یه سیلی بش زد بعد باانگشت و زبون افتاد به جونس بعد شلوارشو دراورد کیرش. ۱۶ سانت ولی کلفت بود کرم زد به کیرش و کونم منم داگی وایسادم بعد شروع کرد وقتی سرشو کرد یه سوزش خیلی بدی کرد ولی میدونسم اولش اینطوره آروم آروم کرد داخل وقتی رسید تهش وایساد تا بش عادت کنم بعد شروع کرد اولش آروم داشت تند میشد که صدا در اومد سریع دراورد منم لباس پوشیدم خیلی حشری بودم بردمش تو حیاط بعدم شروع کردم براش ساک زدن تا ته حلقم میبردم کیرشو تخماشو میمکیدم تا بلخره آبش اومد همشو خوردم بعد فرداش قرار شد مامان باباش برن مسافرت روز معود بود رفتم تو حموم خودمو شستم نشستم با دقت کونمو شیو کردم که یدونن موی ریز هم نباشه بعد با لباسای مخصوصمو دراوردم چون لباس زنونه همیشه میخردیم یه لامبادای مشکی طور دار با جوراب ساق بلند با سوتین ست وقتی رفتن من رفتم بالا لباسامو دراورد تا دیدم شق کرد گفت چه کسی شدی منم رفتم دراز کشیدم روی تخت اول گفتم اول داگی که جا باز کنم گفت باشه کرم زدو شروع کرد باز اول سوخت ولی بعدش خوب شد شروع کرد تلمبه زدن بعد چند دیقه پوزیشن عوض کردیم رفت دراز کشید منم رفتم نشستم رو کیرش همینطور یدفعه دیدم منو برد بالا با سرعت داشت تلمبه میزد منم آه اوه میکردم یه دفعه یه چیز داغ تو کونم حس کردمآبش اومده بود چند دیقه تو همون حالت بودیم که بلند شدم براش ساک زدم تا دوباره شق شه شق که شد رو شکم دراز کشیدم اومد شروع کرد تلمبه زدن بعدش وایساده اون تلمبه میزد منم عین زن ها آه اوه میکردم بعد چند دیقه آبش اومد دوباره ریخت توم بعد همون طور خوابم برد صبح که بیدار شدم کیرش تو کونم بود یه یکم تکون خوردم کیرش داشت شق میشد منم شروع کردم ساک زدن وقتی آبش اومد همسو قورت دادم بعد اون روز بازم سکس داشتیم حتی تا الان چون من بندم ریزه میزس زیاد فرقی نکردماین بود داستان سکسی مننوشته: مینا

269