بیا تو خجالت نکش ,خودم برات راستش میکنم

1K

وقتی دوتایی هرچی هنر داریم رو میکنیم یکی ساک میزنه یکی میشینه روش یا قبمل میکنه که آبش بیاد