دستمو کردم توش

کوس نازت رو باز کن تا من دستمو بکنم توش دوتایی حال کنیم تو بیشتر عزیزم با اون کوس قشنگت که دستم تا آرنج توش جا میشه