داگ استایل لزی تو گاراژ

خود ارضایی سوتینم ممه ها در میوورد و یک کم میخوردو لیس میزد به اندازه ی پنج دقیقه بعدم مجبور میشدیم تموم کنیم فقط یک دفعه که مامانم خونه نبود شرتمو کشید پایین سریع یه لیس زد که انگار تمام دنیا رو بهم دادن بعدم شورتمو کشید بالا خیلی استرس داشت میگفت الان مامانت میاد میکشتمون ولی من با این که باید چون دفعه اولم میبود خجالت بکشم اونقدر کیف کرد بودم که حاضر بود کلی التماسش کنم تا فقط یک بار زبونشو بکشن روی کصم با اطمینان میتونم بگم آرزو داشتم که فقط بتونیم یک لز چند ساعتی با هم داشته باشیم و اون منو خوب بگاد موضوع خونم که اومد وسط دیگن بدون مکث حرفشو تایید کردم گذشت و گذشت تا اینکه بالاخره وسایلو توی خونه چیدیمو میخواستیم بعد از کلی کار واسه اولین بار بخوابیم که که این کار همیشگی یعنی خود ارضایی که برام یک عادت شده بود ناخودآگاه اومد سمتم آ با ولع دستمو کردم تو شرتمو شروت کردم به مالوندن کص و چوچولم اتاقامون از هم جدا بود من آنچنان ناله میکردم که فکر کنم صدا به اتاق مهنوشم رسید به شدت داغ کرده‌بودم دوست داشتم بیاد و تا میتونه منو بکنه از شدت داغی و حشر لباسمو کندم یه دستمو کردم زیر سوتین مو ممه هامو با اون یکی دستم خوب میمالیدم سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم سرمو بالا آوردم دیدم مهنوش وایستاده بالا سرمو گوشه گشاد گشاد هر شب ی لبشو گاز میگیره واسه اولین بار احساس خجالت کردم نمیدونم چرا ولی دست خودم نبود یه دفعه اومد کنارم نشست گردنمو میک زد بعدم وحشیانه شروع کرد به لب گرفتن ازم قبلا یه بار لب از یکی از بچهای لزمون تو دبیرستانگرفته بودم فقط در حد لب گیری برای همین میدونستم چه جوری لب بگیرم خوب که لب گرفت مسنقیم رفت سمت سینم گفتم بسه بابا یه عمره داری ممه میخوری برو پایین تر دیگه گفت ایندفع روشش فرق داره ساپرت نازکمو جر داد بعد سرش گذاشت رو سینم شروع کرد بازی از روی شرط با کص و چوچولم میسوخت ولی بیش تر کیف میداد دوست داشتم تا ابد همینجوری برام بماله اما من نمیدونستم که این تازه اول کیفه حرکت دستشو محکم تر کرد شرطم خیس خیس شد زیاد آه و ناله نمیگردم چون تو کف کیفش بودم ولی گفتم بزار مهنوشم کنه واسه همین شروع کردم بلند بلند آه و ناله کردن اونم هی میگفت جون جون چه کصی چه کیفی میده چه بزرگه با شدت پا شد شرتمو از پام کشید بیرون و پرتش کرد اون ور پاهامو با وجشیگری باز کرو افتاد به جون کوص و چوچولم وای واقعا انگار رو هوا بودم آوا-آره بخور همش مال خودته تمومش کن مهنوش-کص طلا .ممه مرواریدی.کون درشت عاشق همه جاتم من دیوونه ی سوراخ کون تنگتم که بین لمبرای گندت گیر کرده من میمیرم برای چوچول صورتیت که آدمو دیوونه میکنه با حرفاش آدمو دیوونه میکرد هی میمالید یا شدت کصمو باز با ولع میخوردش وایستاد گفتم چی شد گفت میخوام بکنمت گفتم از کص بکن گفت درد داره ها گفتم نگران نباش گشاد گشاد هر شب خودمو جر میدم با انگشت شیطون شدی پس چی حالا که اینطوریه من از کون میکنمت تا خودم یه جاتو گشاد کرده باشم نه آره جونم من میمیرم از درد کون تنگ انگشت نمیخواد کیر میخواد اولش درد داره ولی بعدش بیش تر از کص لذت داره خیلو خب ولی خواهشا آروم چشم به روی چشم به حالت چهار دست و پا نشتم پشتم وایستاد یه نگاه به سوراخ تنگو بی موم کرد و گفت این کون تنگ انگشت نمیخواد کیر میخواد چی شلوارشو کشید پایین این اولین بار بود که جلوی من لخت میشد کیر بزرگ و قلمبه ای زد بیرون این چیههههه؟ کیر دیگه بزار بهت راستشو بگم من یک دو جنسم جدی آره مگه نمیبینی یعنی من با یه تیر دو نشون زدم دقیقا اوف جوون بدو کونم منتظر بگا رفتنه تفی زد در کونم ،کونم واسه کیر خیلی تنگ بود برای همین با انگشت توی کون تنگم کرد که حالا قراره زیر دست یک دو جنسه کیر درشت گشاد بشه خیلی درد داشت ولی به سومین انگشت که رسید میخواست تازه وارد کنه کیر گذاشت در کونم و با شدت کامل فرو کرد آخی از سر درد کشیدم مگه نگفتی آروم میکنی وحشیانه باحال تره داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون