لز لزج با کوس خیس

شومبولشو انگولک کرد زنه فالگیر: از دکور اینجا خوشت میاد؟ من: بله…بله… ولی یکم عجیب غریبه! زنه فالگیر:ها ها ها آره همه همینو میگن.حالا چه نوع فالی میخوای عزیزم؟ من: فال قهوه لطفن زنه فالگیر: خیلی هم عالی.الناز جوون قهوه مخصوص بیار چند دقیقه بعد یه دختر نوجوون با یه سینی حاوی دو فنجون قهوه اومد داخل اتاق.سینه هاش نسبت به سن کمش خیلی بزرگتر بود که نشون میداد حسابی دسمالی شده.خوشگلی چهره اش با قرمزی رژ لب و سیاهی مداد دورچشم چند برابر شده بود.یه دامن خیلی کوتاه پاش کرده بود وقتی خم شد فنجون قهوه رو بذاره رو میزعصلی شورت نارنجی رنگش یه لحظه مشخص شد.زن فالگیر باشیطنت دستشو از پشت برد زیر دامن دخترک و شومبولشو انگولک کرد.معلوم شد این دسمالهیا کار کی بوده.دخترک با خجالت یواشکی نگام کرد کرد ببینه متوجه این صحنه شدم یا نه منم خودمو زدم به اون راه. دخترک: چیز دیگه ایی لازم ندارید؟ زنه فالگیر: چرا تورو لازم داریم. میخوایم با قهوه مون بخوریمت چشام برق زد.بدجنسیه ولی نمیدونم چرا بیشتر از اینکه بدونم تو اون اتاق چه خبره کنجکاو بودم ببینم زیر دامن دخترک چه خبره! زنه فالگیر یه دست به باسن دخترک کشید و گفت مرسی الناز جون و یه چشمک پر معنا بهش زد.الناز لبخند مرموزی زد و از صحنه خارج شد. بدن سکسی دستمو بهش دادم آستین مانتومو زد بالا بیشتر داشت با دستم ور میرفت تا اینکه فال بگیره صندلیشو بهم نزدیک کرده بود هر از چند گاهی ساعدمو لمس میکرد و با دستم بازی میکرد زنه فالگیر: بخت بلندی داری.تو کارهات موفقی.یه مدته سردرگم شدی و نمیدونی چیکار کنی.خاطر خواه زیاد داری ولی خیلیا هم بهت حسودی میکنن.یه گردنبند بهت میدم که تورو از حسد محافظت کنه.البته حق دارن به چنین زیبارویی با این بدن سکسی حسادت کنن.استرس داری؟ من: نه یعنی آره یخورده دستشو گذاشت رو قلبم که تند تند میزد گفت آروم باش عزیز دلم اینجا رو مثل خونه خودت بدون.بعد سینمو مشت کرد و فشار داد نمیدونم بخاطر اون قهوه بود یا بخاطر حرفا و رفتارای زنه ولی بدجوری شهوتی شده بودم وقتی سینمو فشار داد خودمو وا دادم… ردنمو لیس میزد فشارش تبدیل به مالش شد.دست دیگشم اومد به کمکش.دو دستی داشت سینه هامو میمالید.منم انگارلال شده بودم فقط نگاش میکردم.دکمه های بالایی مانتومو باز کرد از یقه ی تاپم یکی از سینه هامو آورد بیرون و گذاشت تو دهنش اولین آه ازم بلند شد.گفت جون و شروع کرد به مکیدن.نوک سینه ام تو دهنش داشت مکیده میشد.زل زده بودم به چهره زشتش.آخه چطوری راضی شدم؟! نوک سینه ام زده بود بیرون.دستشو برد پایین دکمه شلوارمو باز کرد.دستشو گرفتم.دستمو زد کنار زیپ شلوارمو کشید پایین سعی کردم زیپمو ببندم اجازه نداد ناگهان دستشو برد تو شورتم! موچ دستشو گرفتم خواستم دستشو بکشم بیرون .شروع کرد به مالیدن کسم! همزمان سینه ام رو میمکید و کسمو مالش میداد.موچش رو ول کردم دستمو گذاشتم رو دستش که داخل شورتم بود شروع کرده بود به انگشت کردن آه میکشیدمو و مثل کرم رو صندلی وول میخوردم.گردنمو لیس میزد گوشمو زبون میکشید دوباره سینمو میمکید دستشو آورد بیرون.رو زانو نشست پایین صندلی شلوارمو داد پایین.مات و مبهوت بدون اینکه حرفی بزنم نگاش میکردم.میخواست شورتمم بکشه پایین ولی دو دستی نگه داشتم اجازه ندادم بیاره پایین.دلم نمیخواست کسمو ببینه.وقتی مقاومت منو دید بیکار ننشست.گوشه ی شورتمو داد کنار یه کوچولو کسم زد بیرون سریع دهنشو گذاشت روش.آه کشیدم.یطرف کسم تو دهنش بود میک میزدش.یخورده بیشتر شورتمو زد کنار کسمو کامل کرد تو دهنش.با انگشتش شورتمو کنار نگه داشته بود و داشت کسمو میخورد.منم اه میکشیدمو ناله میکردم.زبونشو انداخت تو سوراخ کسم فشار داد داخل چوچولمو محکم میک میزد و لابلاش زمزمه میکرد جون جووون اوم اووووم انگشت وسطی و انگشت اشارشو از پایین کرد تو جلو عقب برد من جیغ میکشیدم و ناله میکردم.. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون