کوس پارتی ایرانی ۲

كیرم كثافت اخمی كرد و گفت : پس انتظار داشتی بجاش چی گیرت بیاد ؟ كمی سرخ شدم . كمی این پا و اون پا كردم و گفتم :‌ خوب نمی دونم خودتون باید بهتر بدونید اخمی كرد و گفت : خجالت بكشید آقا من شوهر دارم ، كثافت دله الان می رم به شوهرم می گم بیاد سر وقتت عجب گیری كرده بودم . آهسته گفتم : شوخی كردم بابا سر صدا راه ننداز باشه شب بیایید ضبط رو ببرید یك تخفیف كلی هم بهتون می دم زنیكه آپارتی اخمی كرد و گفت : بردار الان درستش كن و گرنه داد می زنم و همه رو می كشم این جا آبروتو می برم ، مرتیكه آشغال دست پاچه شدم حسابی بهم ریختم این دیگه از كدوم جهنمی پیداش شد چه غلطی كردم . ولی خوب از تهدیدش حسابی ترسیدم . كیرم كه داشت تا چند لحظه پیش قد می كشید و رشد می كرد یهو مثل گیاهی كه یك مدت آب نخورده بود شل ول و آویزون شده بود با ناراحتی ضبط رو كشیدم جلو و مشغول باز كردنش شدم اخمی كرد و گفت : خسته شدم ، می تونم بیام پشت كامپیوترت بشینم پاهام درد گرفت تو دلم حسابی حرص می خوردم دلم می خواست داد بزنم بیا بشین رو كیرم كس كش عوضی . تعارفش كردم و گفتم :‌ هر طور راحتی بگیر بشین کیرم منتظره آمد و پشت كامپیوترم روی صندلی نشست و نگاهی به عكس نیمه لخت زنی كه تو تصویر بازی من بود كرد و با خنده گفت :‌ بس كه این ها رو نگاه می كنی ، هرزه شدی اخمی كردم و جوابشو ندادم و به كارم ادامه دادم لبخندی زد و گفت : ترسیدی بدبخت ؟ اخمی كردم و گفتم : نه چرا باید بترسم ؟ نگاهش كردم داشت لبخند می زد و منو نگاه می كرد پرسید : پس چرا دست و پات می لرزه ، مریضی ؟ اخمی كردم و گفتم : مگه تو دكتر هم هستی ؟ دوباره لبخند زد و گفت : زنت خونه است ؟ اخمی كردم و جواب دادم : به تو چه ، به زنم چكار داری ؟ اخمی كرد و گفت : درست حرف بزن گفتم : آره ، خونه است خندید و گفت : جا خالی هم كه نداری ، پس چطوری می خواستی منو تور بزنی حمال ؟ به تندی نگاهی بهش كردم و گفت : مودب باش ، حرف دهن تو بفهم کوسم و بخور از رو صندلی بلند شد و گفت : خودت خواستی ، من می رم و با شوهرم بر می گردم با عجله گفتم : خیلی خوب بابا ، معذرت می خوام لبخندی زد و گفت : پاشو بریم خونه من ، بدبخت ترسو اخمی كردم و گفتم : ممنون ، به اندازه كافی حالم رو گرفتی لبخندی زد و گفت : پاشو بیا حالتو جا می یارم نگاهش كردم . چشمكی زد و گفت : بجم دیگه پرسیدم : سر كاریه یا می خوای منو تحویل شوهرت بدی ؟ خندید . وقتی می خندید خوشگل تر می شد جواب داد : نترس پاشو بیا من جلو تر می رم . بیا كوچه نسترن پلاك 17 در رو باز كن و بیا تو . خیلی طبیعی باشی . بلدی كه كجاست دو كوچه پایین تره ! گفتم : پس ضبط رو چكار كنم خندید و گفت : دیر نمی شه اول بیا مزدت رو بگیر هالو جان ادامه داره …