مکان نیست ماشین که هست

کوسش سیاه بود و گشاد ولی تو این کیر دردی خوب بود