بفرمایید بالا رو کیرم بشینید

بشین رو کیرم بالا پایین کن خودتو تا کیرم خیس شه با آب کوست