شیرین جون لاپایی هم خوب میده

خاطره سکسی من مربوط به دوران سربازیمهوقتی که مسول چک کردن سربازا دم در پادگان بودمو اینم بگم که بخاطر همین پستی که داشتم همه سربازا ازم حساب میبردن…نه اینکه بگم خیلی ترسناکم یا بزن بهادرم… نه…فقط بخاطر پستم بودخلاصه…تو یه اتاق مخصوص ورود خروج سربازا بود و البته جای ملاقات سربازا هم بود من و یکی دیگه باهم پست میدادیمورود خروج سربازا رو می‌زدیم و هرکسی برای ملاقات میومد زنگ میزدیم…البته فقط اخر هفته ملاقات بودخلاصههمیشه اول صبح سرمون شلوغ بود و سر ظهر تا ساعت یک اینا…بعدش دیگه خلوت میشد ساعتی یه نفرم نمیومد بره…این ساعتا بیشتر تنها بودمتو گرمای هوا و تنهایی و سکوت حسابی حشری میشدممن هیچوقت گی نبودم و الانم نیستمولی تو خدمت واقعا فشار شهوت بالا میرفت…یه پسره بود بچه کرج ریزه و سفید…تقریبا آمارشو داشتم میدونستم چند چنده…یه روز که اصلا توقعشو نداشتم…تو همون اوج خلوتی وقتی تنها بودم پیداش شد…از مرخصی برگشته بود و می‌خواست بره تو…باید پا میشدم میگشتمش و دفترچشو مهر میزدم تا بره داخلپاشدم کیفشو گشتممیدونستم هیچی نداره ولی خب حشری شده بودم… خیلی با حوصله میگشتم.و باهاش حرف میزدماومدم خودشو بگردمیه دستی به کمر و بالا تنه کشیدمو با شوخی بهش میگفتم چی آوردی باخودت؟ سیگار گوشی مواد…بهش گفتم بهت میخوره حشیشی چیزی آورده باشی…اونم اصلا زبون نداشت…ساکت بودگفتم اگه چیزی ازت پیدا کنم اذیتت میکنما…میگفت چیزی ندارم…یه اتاق کوچیک داشتیم مخصوص تعویض لباس سربازا بود…بردمش اونجا و درو نصفه بستم…جیباشو گشتم دست میکشیدم رو روناش و لای پاش…پوتیناشو گفتم دربیاره… خلاصه داشتم باهاش ور میرفتمهمینجوری تکراری دستمو میکشیدم بغلاش و پشتش…دستمو بردم لای پاش که مثلا دارم میگردمیکم کیرشو مالیدم این یکی دستمم کشیدم رو کونش از اینور کیرشو میمالیدماز اونور کونشو …خودمم حسابی راست کرده بودم و چندباری یه حالتی گرفتم که متوجه کیر راست من بشه و شد…حسابی قرمز شده بود پامیشدم مثلا دارم دست میکشم به کمرش خودمو از پشت میمالیدم بهش… دیگه فهمیده بود چه خبره… ولی هیچی نمیگفت…کمر و دکمه شلوارشو باز کردمو دستمو از روی شرتش گذاشتم رو کیرش این دستمم از پشت کردم زیر شلوار و کونشو مالیدم انقد بهش نزدیک میشدم دستش بخوره به کیرم که زیر شلوار راست شده بود.صورتش حسابی قرمز شده بودشلوارشو تو همون اتاق تعویض لباس کشیدم پایین و در حالیکه کیرشو ماساژ میدادم شورتشم از پشت دادم پایین…کمر شلوار خودمو باز کردمو کیرمو درآوردم بیرون …با آب دهن لیزش کردمو گذاشتم لای کونش … خیلی راحت کیرم لای کونش عقب جلو میشد.چند بار سر کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش که فرو کنم تو اما خودشو سفت کرد…منم زیاد دلم نمیخواست که حتما فرو کنم داخل کونش… همینجوری لای کونش عقب جلو کردمو آبمو ریختم لای پاهاش … خیلی زود اتفاق افتاد… ولی حال خیلی خوبی داشت…تا آخر خدمتم چندباری دیدمش… ولی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده…نوشته: بهنام