ببین چه ممه های نمایش میده

دستا مون که خسته شد دست همو ول کردیم دستم اندخاتم دور گردن شو آروم با کف دستم و انگشت های دستم شروع کردم لمس کردن بدنش ست مشکی و سکسی پوشیده بود زیر مانتوش و مانتو شم مشکی جلو باز بود سینه هاش از زیر لباس جذب و سکسی که زیر مانتوش پوشیده بود خود نمایی میکرد

منم عاشق سینه هم فیلم میدیدیم هم هواس مون به هم بود اگر جای سینما خونه بودیم ی سکس کامل میشد باهم داشته باشیم و جای فیلم دیدن سینه های بزرگش میخوردم ولی جا و مکان خالی نداشتیم فیلم خیلی خوب بود کلا خوشگذشت و بعدش رفتیم کافی شاپ پیاده از تو کوچه ها میرفتیم بازار و کافی شاپ 2 تا شیر موز سفارش دادیم لیوان شیر موز ها خیلی بزرگ بود تموم نمیشدن کلی بغل هم شوخی کردیم و خندیدیم برگشتنی هم از تو بازار رفتیم تا ی جا هایی رو بعدش از کوچه ها رفتیم خلوت بودن و بین درخت ها و کوچه هایی که کلا هیچ کی نبود بغل هم لب میگرفتیم تو یکی از کوچه ها از پشت بغلش کردم روش کردم به خودم و هم ازش لب میگرفتم و سینه هاشم

راحت تو دستم بود و سینه هاش میمالیدم عجب سینه هایی داشت ازش پرسیدم سایزش چنده بهم نگفت همون موقه بعد تو خونه که درمورد قرار حرف زدیم بهم گفت سایز سینه های کاکائویی که داره 85 منم که آتیشی خیلی دوست داشتم سینه های کاکائویی 85 شو ببینم و بخورم شون تا قرار بعدی