چه با جرات زیر کیر میخوابه

بچه ها خدایییشش دهنم اب افتاده بود، با ولع رفتم سمت کیرش یهو همشو کردم دهنم تا نزدیکای بیضه های و دوباره اومدم بالا

بچه ها شاید باورتون نشه ولی دفعه بعدی دوبار دهنمو بالا پایین کردم دیدم یهو دستشو گذاشت رو کمرم و گفت وای ابم داره میاد ابم داره میاد من اول فک کردم الکی داره میگه و باورم نشد اومدم باز کیرشو بکنم تو دهنم یه دفعه خیسی و داغیشو که حس کردم دیدم با فشار پاشید تو دهنم سریع خودمو کشیدم عقب ولی دلم نیومد همون لحظه ادامه ندم با دستم براش ارضا کردم و دستامو یه جوری میگرفتم رو دستام نریزه و ابشو حالی کردم رو شکمش و زیر شکمش

دهنمو همون لحظه خالی کرده بودم رو شکمش ولی خب لیزی و طعمش رو هنوز حس میکردم برای کسی ک بار اول باهاش بودم رو. دوست ندارم تو دهنم بریزه و حس خوبی نداشتم و رنگ ابش هم کمی به زردی میزد و کامل که ارضا شد بهش گفتم دستمال بده پاک کنم دستامو گفت نداره. گفتم پس با لباس زیرت پاک میکنم گفتش که بدش میاد. دست کردم تو کیفم ببینم دستمال دارم یه نه دیدم چندتا ماسک دارم بعد با ماسک ها دستامو لبمو پاک کردم و گفتم بیا خودتو تمیز کن دیدم جون نداره دیگه اروم براش شکمشو کیرش رو براش پاک کردم با همون ماسکه و انداختش رفت. بهش گفتم تو که میگفتی با دختر زیاد بودی و میگفتی زیر 45 دقیقه ابت نمیاد هیچی نمیگفت