سوراخ گشاد و خیس

باید کون اشو میخوردم ممه های کوچیک اش با نوک قهوه ای برجسته دشت من و دیوونه میکرد خون به مغزم نمیرسید ولی به کیرم خیلی زیاد میرسید پس باید ازش استفاده میکردم