تتو هاشو دیدم راست کردم براش

سینه های گرد و کوچیک و خوش دستی دشت نمیشد ازش صرفنظر کرد به موهای کوس اش هم مدل داده بود معلوم بود دختر هنرمندیه باید بارش اون چوچول هنریشو لیس میزدم حیف بود