دوتا کیر همزمان داخلم بود

روی یه کیر نشسته بودم واسه خودم کیر سواری میکردم که ناگهان سر و کله کیر دوم پیدا شد از سوراخ باسنم وارد شد