از پشت بکنی تو جلوش خیلی حال میده

من دوس دارم وقتی میکنم ببینم توچی دارم میکنم پس بشین کو سوراخ ات رو ببینم