مث یه جنده داگی بده

مث یه جنده قبمل کرد و کوس اش رو برام باز کرد میخواست به حالت دگی بده ولی نه از کون ,خوتون تماشا کنید ب ببینید که چ اتفاقی افتاد