این قمبل و باید توش کرد

تا از پشت دیدمش چشمم کونش و گرفت

قبمل کن واسه عمویی میخام یه چیز کلفت که دوس داری تو سوراخ تنگت فرو کنم