بهترین ساکی که برام زد

از رو شورت کیرمو خورد تا دشت منفجر میشد

با لذتی وصف نشدنی کیرمو خورد و ماساژ کیر داد برام ,اینقدر که عشق کیر بود و دوس دشت ببینتش که حتی حاضر نشد تو کوس اش بکنه ,فقط میخواست بخورتش