پاهامو باز میکنم هرکاری دوس داری بکن

پاهاتو کامل باز کن بتونم انتخاب کنم 

پاهاشو کامل برام باز کردو آماده دادن زیرم خوابید ,دلم سوراخ عقبی رو خواست هرچند که کوس تنگ و تمیزی دشت